Start > O firmie > Kariera > Formularz aplikacyjny

Kariera


- pola oznaczone gwiazdką są polami wymagalnymi,
- załączane dokumenty należy przesyłać wyłącznie w formacie: doc, docx lub PDF.

CV*

List motywacyjny*

Inne dokumenty (np.: referencje, certyfikaty, uprawnienia, etc.), spakowane w jeden plikZgody na przetwarzanie danych osobowych: *

Administratorem danych jest Polskie LNG Spółka Akcyjna, z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: rekrutacja@polskielng.pl., telefonicznie pod numerem (022) 589 84 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);

b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a których realizacja opiera się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 6 miesięcy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
Drukuj do pliku