Start > O firmie > Informacje korporacyjne > System zarządzania ISO > System zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem informacji i ryzykiem korporacyjnym

System zarządzania ISO


System zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem informacji i ryzykiem korporacyjnym

System zarządzania jakością to pierwszy z serii, wdrożonych w spółce systemów zarządzania według standardów ISO. Stosowanie rygorystycznych procedur, zarówno na etapie eksploatacji jak i planowanej rozbudowy, zapewnia efektywną i bezpieczną pracę terminalu LNG.

Koncepcja normy ISO 9001:2009 jest w dużej mierze oparta na koncepcji TQM (Total Quality Management), czyli Kompleksowego Zarządzania Jakością i kieruje się podobnymi zasadami. Oto one:

  1. Koncentracja na kliencie - oznacza skupienie się na aktualnych oraz przyszłych potrzebach klienta oraz działaniach w celu ich zaspokojenia.
  2. Przywództwo - oznacza, iż kadra kierownicza jest odpowiedzialna za wyznaczenie polityki, celów, strategii i kierunków rozwoju organizacji. Najwyższe kierownictwo odpowiada także za motywowanie i zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwój organizacji i stworzenie korzystnych warunków do działania w tym kierunku.
  3. Zaangażowanie całej kadry - jedynie pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację strategii i celów organizacji pozwala na maksymalne wykorzystanie jej potencjału w celu uzyskania zamierzonych korzyści.
  4. Podejście procesowe - wszystkie działania organizacji traktować (zarządzać nimi) należy jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy.
  5. Podejście systemowe do zarządzania - polega na zidentyfikowaniu, zrozumieniu i zarządzaniu wzajemnie powiązanymi procesami i traktowaniu ich jako system (zbiór wzajemnie powiązanych i oddziałujących elementów).
  6. Ciągłe doskonalenie - oznacza ciągłe, nieprzerwane, systematyczne działania w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu zadowolenia klienta i innych stron.
  7. Oparcie się na faktach - w procesie decyzyjnym należy opierać się na sprawdzonych i logicznie przeanalizowanych czy zmierzonych informacjach.
  8. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami - organizacja i jej dostawcy są zależni od siebie. Powiązania między nimi są skonstruowane w ten sposób, aby przynosiły obopólną korzyść. Powiązania te pozwalają na szybkie reagowanie w wypadku szybko zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeb klientów.

Funkcjonowanie Systemu zarządzania jakością według międzynarodowych standardów ISO, potwierdza stosowanie przez Zarząd spółki Polskie LNG najlepszych praktyk zarządzania oraz promowanie rozwiązań systemowych wspierających realizację rozbudowy kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji oraz prowadzoną eksploatację Terminalu.

Analiza wpływu inwestycji na środowisko nie wykazała istotnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednakże wydane decyzje nakładają na Spółkę Polskie LNG szereg obowiązków związanych z działaniami na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska zarówno na etapie eksploatacji terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego jak i przygotowywanej rozbudowy.

Wdrożenie i utrzymywanie Systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 14001 jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom otoczenia zewnętrznego Spółki, społeczeństwa, organów administracji rządowej i samorządowej, instytucji finansujących, dostawców, klientów oraz wszystkich pozostałych interesariuszy Spółki, w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska.
 
Ponadto wdrożony jako drugi System zarządzania środowiskowego stanowi skuteczne narzędzie pozwalające w usystematyzowany sposób identyfikować zagrożenia środowiskowe oraz efektywnie realizować „Politykę środowiskową” Spółki na rzecz ograniczania negatywnego wpływu oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie zewnętrzne.

Głównym celem wdrożenia Systemu zarządzania środowiskowego jest promowanie ochrony środowiska, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem potrzeb społecznych i gospodarczych. Pierwszy polski terminal LNG jest eksploatowany zgodnie z wszelkimi wymogami w zakresie jakości, bezpieczeństwa z uwzględnieniem wpływu instalacji na jakość życia mieszkańców w sąsiedztwie Terminalu oraz środowiska naturalnego.

Wdrożony jako kolejny w 2014 r. system zarządzania BHP wg normy OHSAS 18001 i zintegrowanie go z systemami zarządzania jakością oraz środowiskiem stanowi potwierdzenie dbałości Spółki o monitorowanie potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy, zapobieganie zagrożeniom u źródła oraz podnoszenie kompetencji pracowników z uwzględnieniem ich roli  i zaangażowania w obszarze BHP.

W 2015 r. z funkcjonującym ZSZ zintegrowano system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o wymogi normy ISO 27001 oraz system zarządzania ryzykiem korporacyjnym oparty o wymogi normy ISO 31000.

Drukuj do pliku