Start > O firmie > Informacje korporacyjne > System zarządzania ISO > Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, obszarem środowiskowym, BHP, bezpieczeństwem informacji i ryzykiem korporacyjnym

System zarządzania ISO


Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, obszarem środowiskowym, BHP, bezpieczeństwem informacji i ryzykiem korporacyjnym

Zarząd spółki Polskie LNG w związku z przejściem na etap eksploatacji ustanowił i przyjął do stosowania zaktualizowaną Politykę Zintegrowaną Systemu Zarządzania Jakością, Obszarem Środowiskowym, BHP, Bezpieczeństwem Informacji i Ryzykiem Korporacyjnym.

Nadrzędnym celem Spółki Polskie LNG jest bezpieczna i niezawodna eksploatacja terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu,  przyczyniająca się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, a w kolejnych okresach optymalizacja jego wykorzystania.

Celami Polskiego LNG S.A. są:

 • utrzymywanie właściwej i niezawodnej infrastruktury technicznej niezbędnej na potrzeby eksploatacji Terminala LNG;
 • monitorowanie rynku i reagowanie na potrzeby Klientów oraz innych interesariuszy;
 • stworzenie pakietu konkurencyjnych usług związanych z regazyfikacją i przeładunkiem LNG;
 • ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług;
 • monitorowanie i eliminacja potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy;
 • dbałość o poprawę warunków pracy pod kątem jej bezpieczeństwa;
 • określenie obowiązków pracowników na wypadek wystąpienia awarii;
 • dbałość o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu Terminala LNG poprzez minimalizację emisji zanieczyszczeń do wody, gleby i powietrza oraz eliminację substancji niebezpiecznych, jak również racjonalną gospodarkę odpadami, wodą i energią;
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez Spółkę zgodnie z wymaganiami prawnymi, kontraktowymi, wewnętrznymi i innymi wymaganiami interesariuszy Spółki;
  • identyfikacja i ocena zdarzeń niepewnych, które mogą mieć wpływ na osiąganie przez Spółkę zamierzonych celów strategicznych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa procesowego;
  • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania.

Powyższe cele osiągane są poprzez:

 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez bieżący monitoring działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skuteczne wprowadzanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych;
 • podnoszenie kompetencji pracowników oraz uwzględnianie ich roli i zaangażowania w zakresie ochrony środowiska, działalności na rzecz BHP oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Spółce;
 • rozwój kompetencji technicznych oraz zarządczych związanych z obsługą Terminala LNG;
 • optymalizację kosztową i procesową Spółki;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i innych wymagań pozaprawnych dotyczących Spółki;
 • stosowanie przejrzystych zasad postępowania opisanych w regulaminach, procedurach i instrukcjach wspomaganych narzędziami teleinformatycznymi;
 • zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych przez Spółkę zgodnie z wymaganiami prawnymi, umownymi i innymi wymaganiami interesariuszy Spółki;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji poprzez szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji oraz podejmowanie adekwatnych działań minimalizujących zidentyfikowane ryzyka;
 • wsparcie Zarządu i Pracowników Spółki w uzyskaniu kompleksowej informacji odnośnie ryzyk występujących w działalności operacyjnej i dostarczanie narzędzi umożliwiających ocenę i priorytetyzację ryzyk;
 • ustanawianie procesu, który zapewnia kompleksowe podejście do monitorowania szans oraz zagrożeń dla Spółki, jak również pomaga w ustalaniu optymalnego sposobu reakcji na zidentyfikowane szanse i zagrożenia;
 • wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych, które przyczyniają się do maksymalizacji wartości Polskiego LNG S.A.;
 • prowadzenie ciągłej identyfikacji i analizy ryzyka procesowego oraz przyjmowanie i obsługa strategii dla zidentyfikowanych ryzyk procesowych;
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w celu poprawy jego skuteczności i osiąganych efektów.

Zarząd Spółki deklaruje pełne zaangażowanie w prace nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem skuteczności funkcjonującego ZSZ oraz potwierdza, że przyjęta w tym zakresie Polityka została uzgodniona, zakomunikowana i udostępniona wszystkim Pracownikom Spółki, jest również dostępna publicznie. Jednocześnie Zarząd deklaruje zapewnienie niezbędnych środków  realizacji przyjętej Polityki. Treść podlega okresowej analizie i aktualizacjom.

Drukuj do pliku