Start > Strefa klienta > Procedura Udostępnienia Terminalu LNG 2020


Procedura Udostępnienia Terminalu LNG 2020

Polskie LNG S.A., właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, informuje o uruchomieniu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020, która umożliwia uczestnikom rynku składanie wiążących ofert na świadczenie usług regazyfikacji i usług dodatkowych.

Celem Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 jest zawarcie Umów o regazyfikację w związku z Programem Rozbudowy Terminalu na rynkowych, równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku paliw gazowych.

W wyniku Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 nastąpi przydział usług zapewniający:

  • maksymalizację przychodów generowanych przez Polskie LNG, który sprzyja efektywnemu inwestowaniu w infrastrukturę LNG;
  • stworzenie mechanizmu dla jak największego i bezpiecznego wykorzystania dostępnej infrastruktury LNG;
  • zwiększenie płynności rynku paliw gazowych oraz rozwoju konkurencji.

Zasady udziału w Procedurze opisane zostały w „Regulaminie Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020”.

REJESTRACJA

W terminie od 23 marca do 30 marca do godziny 17:00, Uczestnicy rynku zainteresowani udziałem w Procedurze złożą do Polskiego LNG prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 4.1.2 Regulaminu, w formie pisemnej na adres: Al. Jerozolimskie 146, budynek B, 02-305 Warszawa oraz prześlą w tym terminie skan tych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: OpenSeason@polskielng.pl

OFERTA

W terminie do 20 kwietnia 2020 r. do godziny 17:00, Uczestnicy złożą do Polskiego LNG Ofertę przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej Polskiego LNG. Uczestnicy złożą Oferty w formie pisemnej na adres:  Al. Jerozolimskie 146, budynek B, 02-305 Warszawa oraz prześlą w tym terminie skan tych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: OpenSeason@polskielng.pl  

HARMONOGRAM PROCEDURY

DZIAŁANIE W RAMACH PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU  2020 R.

PRZEWIDYWANY TERMIN

Konsultacje z rynkiem

24 luty - 12 marca 2020

Weryfikacja uwag rynku

13 - 19 marca 2020

Uruchomienie Procedury Udostępnienia Terminalu  2020 r.

23 marca 2020

Rejestracja

30 marca 2020

Potwierdzenie rejestracji

3 dni robocze od otrzymania Formularza Rejestracyjnego

Ostateczny termin na złożenie Ofert

20 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników

27 kwietnia 2020 r.

Podpisanie Umów o Regazyfikację

Do 30 kwietnia 2020 r.

 

Polskie LNG S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania niniejszej procedury lub załączników, w tym wydłużenia terminów w nim określonych. Takie zmiany i uzupełnienia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Polskiego LNG S.A.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: OpenSeason@polskielng.pl

 

DOKUMENTY

Prezentacja dotycząca zakresu Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

REGULAMIN PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU 2020

Podsumowanie konsultacji rynkowych

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI TERMINALU

FORMULARZ REJESTRACYJNY

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE OFERENTA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY - PROJEKT UMOWY O REGAZYFIKACJĘ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROCEDURY - WZÓR UMOWY O POUFNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROCEDURY - WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PROCEDURY - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PROCEDURY - KALKULATOR TARYFOWY

 

 

*****

Procedura Open Season dla Programu Rozbudowy

Konsultacje Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020

Polskie LNG S.A., właściciel i operator Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, planuje przeprowadzenie Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020, która umożliwia zebranie ofert na  świadczenie usług regazyfikacji i usług dodatkowych.

Celem Procedury Udostępnienia Terminalu 2020 będzie zawarcie Umów o regazyfikację w związku z Programem Rozbudowy Terminalu na rynkowych, równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku paliw gazowych. W wyniku Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 nastąpi przydział usług zapewniający:

  • maksymalizację przychodów generowanych przez Polskie LNG, który sprzyja efektywnemu inwestowaniu w infrastrukturę LNG;
  • stworzenie mechanizmu dla jak największego i bezpiecznego wykorzystania dostępnej infrastruktury LNG;
  • zwiększenie płynności rynku paliw gazowych oraz rozwoju konkurencji.

Polskie LNG S.A. przedkłada do konsultacji z uczestnikami rynku zainteresowanymi Programem Rozbudowy Terminalu LNG projekt „Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020”.

Wszyscy zainteresowani uczestnicy rynku, proszeni są o zgłaszanie uwag i komentarzy dotyczących zarówno Regulaminu jak również całej procedury, najpóźniej do dnia 12 marca 2020 r., do godziny 17:00 (CET).

Uwagi do Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy openseason@polskielng.pl

W ramach konsultacji rynkowych, uczestnicy rynku mogą przesyłać pisemne uwagi i pytania dotyczące Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020 do Polskiego LNG S.A.

Po zakończeniu etapu konsultacji, Polskie LNG S.A. przeprowadzi ocenę oraz podsumuje zebrane w trakcie konsultacji uwagi, i odpowiednio skoryguje Regulamin Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020 r.

INDYKATYWNY HARMONOGRAM PROCEDURY

DZIAŁANIE W RAMACH PROCEDURY

PRZEWIDYWANY TERMIN

Konsultacje z rynkiem

24 luty - 12 marca 2020 r.

Weryfikacja uwag rynku

13 - 19 marca 2020 r.

Uruchomienie Procedury Udostępnienia Terminalu 2020

20 marca 2020 r.

Ostateczny Termin na złożenie ofert

20 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników

27 kwietnia 2020 r.

Podpisanie Umów

Do 30 kwietnia 2020 r.

 

Polskie LNG S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania niniejszej procedury lub załączników, w tym wydłużenia terminów w nim określonych. Takie zmiany i uzupełnienia zostaną ogłoszone na stronie internetowej Polskiego LNG S.A.

DOKUMENTY

Projekt Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020

Prezentacja dotycząca zakresu Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIK NR 1 - INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI TERMINALU

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY REGAZYFIKACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ


Udostępniony do konsultacji rynkowych projekt Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020 wraz z załącznikami oraz pozostałe dokumenty mają jedynie charakter roboczy i podlegają konsultacjom. Zmiany w załączonych dokumentach roboczych zostaną wprowadzone w oparciu o informacje uzyskane podczas niniejszych konsultacji oraz w wyniku dalszych prac nad projektami dokumentów prowadzonymi przez Polskie LNG S.A.

Polskie LNG S.A. zobowiązuje się z należytą starannością przeanalizować wszystkie informacje uzyskane podczas konsultacji, ale zastrzega sobie prawo do uwzględnienia niektórych, a pominięcia innych informacji w przedmiotowych dokumentach, wedle swojego uznania.

Drukuj do pliku