Start > O firmie > Informacje korporacyjne > Procedura antykorupcyjna w Polskim LNG S.A.

Procedura antykorupcyjna w Polskim LNG S.A.


Procedura antykorupcyjna w Polskim LNG S.A.

Spółka Polskie LNG S.A. kierując się zasadą zera tolerancji dla jakichkolwiek przejawów nieprawidłowości, działań korupcyjnych lub innych nadużyć, a także mając na uwadze wymogi instytucji współfinansujących inwestycje Spółki ze środków Unii Europejskiej, wdrożyła Procedurę antykorupcyjną w Polskim LNG SA.

Zgodnie z jej brzemieniem, Spółka umożliwia dokonywanie zgłoszeń zidentyfikowanych nieprawidłowości, działań korupcyjnych lub innych nadużyć przez każdego Pracownika, Współpracownika lub Partnera Biznesowego na trzy sposoby:

a) drogą mailową, na specjalnie do tego celu dedykowany adres skrzynki mailowej: zgłoszenie@polskielng.pl

b) korespondencyjnie – w formie listu na adres siedziby Spółki: Al. Jerozolimskie 146B, 02-305 Warszawa z dopiskiem „ZGŁOSZENIE” – do rąk własnych Sekretarza Komisji antykorupcyjnej

c) ustnie – poprzez kontakt osobisty z wybranym członkiem Komisji lub członkami Komisji.

Informacje przesyłane do Spółki w wyżej wymieniane sposoby  będą poddawane przez Spółkę wewnętrznej analizie zgodnie z Procedurą antykorupcyjną w Polskim LNG S.A., w sposób gwarantujących ochronę i poufność zarówno osobie zgłaszającej, jak i przekazywanych przez nią informacji.

Niezależnie od powyższego Spółka informuje, że o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości dotyczących projektu finansowanego ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, który jest realizowany przez Polskie LNG S.A. można zgłaszać Instytucji Zarządzającej Programem tj. Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego przesyłając informację na dedykowany do tego celu adres skrzynki mailowej: nadużycia.POIS@miir.gov.pl

Każde zgłoszenie Instytucji Zarządzającej Programem podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb (zgodnie z deklaracją zamieszczoną na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zgłaszanie-nieprawidłowości/).

Drukuj do pliku