Start > LNG > Terminal a Środowisko > Decyzja Środowiskowa

Decyzja środowiskowa


Decyzja środowiskowa

Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (zwanej w skrócie – decyzją środowiskową) jest informacją, że przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji w występującym na terenie przyszłej inwestycji otoczeniu przyrodniczym, przy uwzględnieniu określonych warunków oraz wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Inaczej wygląda postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji, dla których przygotowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe (I. grupa przedsięwzięć), a inaczej dla inwestycji, dla których raport jest fakultatywny (II. grupa przedsięwzięć). W przypadku tych pierwszych raport składa się od razu. Na jego podstawie wydawana jest decyzja środowiskowa. Natomiast w przypadku inwestycji z II. grupy najpierw przedstawia się opis przedsięwzięcia. Dopiero wtedy odpowiednie urzędy decydują, czy przygotowanie raportu jest koniecznie. Po zapoznaniu się z nim wydają decyzję środowiskową. W obu przypadkach następuje to w ciągu 60 dni od dnia złożenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Gotowy Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Polskie LNG sp. z o.o. złożyła 17 grudnia 2008 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i Prezydenta Miasta Świnoujście. Do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się opis przedsięwzięcia.

Co decyzja środowiskowa oznacza dla inwestora?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji jest niezbędna do uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. W swej treści zawiera wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Wydanie decyzji środowiskowej potwierdza również, że przedsięwzięcie jest możliwe do przeprowadzenia w wybranej lokalizacji.

12 lutego 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała decyzję środowiskową dla część morskiej terminalu, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

4 marca 2009 r. spółka Polskie LNG otrzymała  decyzję środowiskową dotyczącą części lądowej, wydaną przez Prezydenta Miasta Świnoujście.

Szczegółowe analizy raportu środowiskowego wykazały brak oddziaływania transgranicznego terminalu LNG w Świnoujściu, a także brak znaczących oddziaływań na środowisko przyrodnicze, przy uwzględnieniu wpływu na człowieka.

Drukuj do pliku