Start > O firmie > Odpowiedzialna firma > Zrealizowane zobowiązania

Dialog Społeczny


Podczas drugiej sesji dialogowej, która odbyła we wrześniu 2013 roku, Polskie LNG przedstawiło odpowiedzi na 56 postulatów w następujących obszarach:

Ochrona środowiska – 7 oczekiwań;

Bezpieczeństwo i edukacja – 11 oczekiwań;

Polityka lokalna – 38 oczekiwań wyjściowych.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane działania Polskie LNG zgodnie z podjętymi przez Spółkę zobowiązaniami.

Ochrona środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA – OCZEKIWANIE 1

Dbałość o bezpieczeństwo w wymiarze technicznym, technologicznym i ekologicznym (w szerszym wymiarze dbałości o środowisko naturalne) i realizacja projektów wprowadzających w życie ideę zrównoważonego rozwoju (w kontekście ochrony środowiska, zwłaszcza środowiska wodnego) oraz wprowadzanie w życie ewentualnych rekompensat związanych z ograniczaniem dostępu do plaży i zmiany jej struktury.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Polskie LNG S.A. deklaruje dalszą troskę o środowisko naturalne na każdym etapie realizacji inwestycji, pozwalającą zachować wysokie walory przyrodnicze na najcenniejszych terenach Świnoujścia, poprzez:

 • sprawowanie ciągłego nadzoru przyrodniczego, który pozwala na rejestrowanie zmian oraz reagowanie na występujące zagrożenia dla środowiska naturalnego, poprzez służby ochrony środowiska w ramach Spółki;
 • monitoring siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, grzybów, porostów, fauny bezkręgowej i kręgowej, prowadzony na obszarze pasa 100 m od granic inwestycji;
 • dalszą realizację zadań ochronnych tj. wykonanie prac poza terenem inwestycji, w obszarze Natura 2000 „Wolin i Uznam”, które stanowią formę rekompensaty za straty, jakie poniosła przyroda z powodu wyłączenia z jej powierzchni biotopu;
 • monitoring środowiska gruntowo-wodnego, emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym opadu pyłu), które mogłyby oddziaływać na pogorszenie jakości powietrza w środowisku poza placem budowy oraz poziomu dźwięku emitowanego z placu budowy na terenach chronionych akustycznie – tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowej;
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami – głównie odpadami typu budowlanego;

Polskie LNG S.A. deklaruje dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców we wskazanym w Oczekiwaniu „wymiarze technicznym, technologicznym i ekologicznym”. Poruszana problematyka bezpieczeństwa ma dwa aspekty. Pierwszy dotyczy zapewnienia ochrony na etapie prowadzenia inwestycji. Drugi podejmowanych i planowanych działań, które przygotowują inwestycję do bezpiecznej eksploatacji.

Sam proces przygotowania terminalu do eksploatacji, także w aspekcie eliminacji ew. zagrożeń, jest prowadzony zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. To jest obligatoryjny wymóg i takie działania są wymagane odpowiednimi zapisami i pozostają w gestii odpowiednich podmiotów, władz i służb. W ramach kontraktu Główny Realizator Inwestycji jest zobowiązany do uzyskania wszelkich wymaganych prawem dokumentów oraz zezwoleń na eksploatację zgodnie z polskim prawem. W zakresie bezpieczeństwa obiektu Polskie LNG S.A. korzysta ponadto z doradztwa firm, które budowały i eksploatują terminale w Europie – terminal w Świnoujściu nie będzie odbiegał od przyjętych najwyższych standardów w UE.

MIERNIKI:

 • Ciągły nadzór przyrodniczy, który pozwala na rejestrowanie zmian oraz reagowanie na występujące zagrożenia.
 •  Stały monitoring warunków gruntowo-wodnych, emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, jak i biotycznych.
 • Publikacja wniosków z prowadzonych monitoringów na stronie internetowej Spółki.

CZAS TRWANIA:

 • Nadzór przyrodniczy – działanie ciągłe do końca trwania inwestycji.
 •  W czasie eksploatacji monitoring porealizacyjny.

REALIZACJA POSTULATU: Aktualny status działań proekologicznych prowadzonych przez Polskie LNG S.A. został opisany w Raporcie dot. aspektów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (EHS) projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu

***

 

OCHRONA ŚRODOWISKA – OCZEKIWANIE 2

Rozwiązanie kwestii wzrostu poziomu wód w sąsiadującym lesie i obumierania drzewostanu.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

W ramach działań prospołecznych Polskie LNG zrealizuje projekt związany z regulacją stosunków wodnych na terenach bezpośrednio sąsiadujących z terminalem LNG, z powodu niezadowalającego stanu technicznego urządzeń wodnych na terenach sąsiadujących z inwestycją.

Projekt będzie miał na celu:

 • zapewnienie odpływu nadmiaru wód powierzchniowych z terenu na wschód od ul. Ku Morzu na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych;
 • zapobiegnie w przyszłości sytuacji, jaka miała miejsce w 2011 roku, kiedy na skutek długo utrzymujących się opadów deszczu i złego stanu rowów melioracyjnych wzdłuż ul. Ku Morzu wody powierzchniowe nie miały zapewnionego odpływu z zalanego terenu lasu.

MIERNIKI:

Stworzenie systemu zapewniającego odpływ wody powierzchniowej z terenu leśnego bezpośrednio sąsiadującego z terminalem LNG wzdłuż ulicy Ku Morzu.

CZAS TRWANIA:

Termin jest uzależniony od harmonogramu przebudowy ulicy Ku Morzu po oddaniu terminalu LNG do eksploatacji. Jeżeli przebudowa ul. Ku Morzu uzyska wszystkie wymagane zgody instytucjonalne, rozpoczęcie prac przewidziane jest na 2016 rok, a zakończenie jesienią 2018 roku.

AKTUALIZACJA INFORMACJI: Zakończono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę – w marcu 2015 roku. Prace z tym związane będą realizowane w etapie II - przebudowa układu drogowego ul. Ku Morzu.     

***

OCHRONA ŚRODOWISKA – OCZEKIWANIE 3

Udostępnienie informacji na temat bezpośredniego wpływu inwestycji na otoczenie, m.in. wpływu falochronu na zmiany prądów morskich i z tym związane piaski naniesione na dno (utrudniające obecnie żeglugę i wodowanie jachtów); systemu monitoringu środowiska, w szczególności powietrza i gleby; wpływu zwiększonego ruchu statków na terenie portu po uruchomieniu terminala.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

 • W kwestii wpływu falochronu na zmiany prądów nanoszących piach na dno morskie, co utrudnia żeglugę, należy podkreślić, że za utrzymanie toru wodnego Szczecin – Świnoujście odpowiada Urząd Morski w Szczecinie, który jest też inwestorem budowy falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu.
 • Kwestia monitoringu środowiska została omówiona w części OCHRONA ŚRODOWISKA – OCZEKIWANIE 1.
 •  Wyniki prowadzonych monitoringów będą publikowane na stronie internetowej PLNG. Najważniejsze informacje nt. wpływu terminalu LNG na środowisko naturalne są na bieżąco aktualizowane w zakładce pt. „Terminal a środowisko” (http://www.polskielng.pl/?id=880).
 •  Kwestia zwiększonego ruchu statków na terenie portu po uruchomieniu terminalu została poddana analizie wykonanej przez niezależną firmę doradczą Ernst&Young na zlecenie PLNG dot. „Wpływu terminalu LNG i infrastruktury towarzyszącej na otoczenie społeczno-gospodarcze w województwie zachodniopomorskim”. Analiza wykazała, że ilość statków planowana do rozładunku na Terminalu LNG będzie uzależniona od ilości kontrahentów, czyli zapotrzebowania rynku na usługę regazyfikacji gazu skroplonego. Docelowo liczba metanowców zawijająca rocznie do portu w wariancie podstawowym (5 mld m3) i przy około 65% wykorzystaniu terminalu może wynieść około 25.
 •  Szczegółowe wyniki analizy „Wpływ terminalu LNG i infrastruktury towarzyszącej na otoczenie społeczno-gospodarcze w województwie zachodniopomorskim” dot. wpływu inwestycji na transport morski zostaną opublikowane na stronie internetowej PLNG.

MIERNIKI:

 • Coroczna aktualizacja informacji nt. wpływu terminalu LNG na środowisko naturalne oraz wyników monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na glebę i powietrze na stronie internetowej Spółki w zakładce „Terminal i środowisko”.
 • Przedstawienie fragmentu analizy „Wpływ terminalu LNG i infrastruktury towarzyszącej na otoczenie społeczno-gospodarcze w województwie zachodniopomorskim” dot. wpływu inwestycji na transport morski np. na stronie internetowej.

CZAS TRWANIA:

 • Aktualizacja informacji na stronie w powyższych tematach do końca 2013 roku.
 • Wyniki prowadzonych monitoringów zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przez RDOŚ do końca I kwartału każdego roku.

UWAGA: Po zakończonej sesji dialogowej Urząd Morski w Szczecinie przysłał dodatkową informację odnoszącą się do powyższego oczekiwania i odpowiedzi udzielonej przez Spółkę (mail od Pani Ewy Wieczorek z dnia 7 października 2013 roku):

Z analiz przedprojektowych oraz dokumentacji projektowej wynika, że budowa nowego falochronu dla portu zewnętrznego nie ma istotnego wpływu na zmianę prądów morskich i nie ma negatywnego wpływu na ruch rumowiska w tym rejonie”.

REALIZACJA POSTULATU: Fragment analizy „Wpływ terminalu LNG i infrastruktury towarzyszącej na otoczenie społeczno-gospodarcze w województwie zachodniopomorskim” dot. wpływu inwestycji na transport morski np. na stronie internetowej dostępny jest TU Wyniki prowadzonych monitoringów dostępne są TUTAJ.

***

OCHRONA ŚRODOWISKA – OCZEKIWANIE 4

Udostępnienie informacji na temat ewentualnej aktywności PLNG we wnioskowaniu o przesunięcie granic obszaru Natura 2000.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Nie ma w obecnej chwili planów wnioskowania o przesuniecie granic obszaru Natura 2000. Planowane ewentualne rozszerzenie funkcjonalności terminalu, które będzie wiązało się z rozbudową o trzeci zbiornik i ewentualną instalację do przeładunku LNG na mniejsze jednostki będzie się mieścić w obszarze obecnej inwestycji.

***

OCHRONA ŚRODOWISKA – OCZEKIWANIE 5

Rozważenie możliwości współpracy ze Stacją Morską w Międzyzdrojach Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie edukacji ekologicznej skierowanej do szerokiego społeczeństwa oraz ciągłego monitoringu wszystkich komponentów środowiskowych, na które bezpośrednio lub pośrednio ma wpływ terminal LNG. W szczególności: monitoring ilościowy i jakościowy powietrza m.in. pod kątem zapylenia, składu chemicznego powietrza w wybranych punktach oraz analiza ciągła składu chemicznego wody morskiej zarówno w punktach stałych brzegowych, jak i poprzez pomiary na otwartym morzu. Mając takie możliwości badawcze, Stacja Morska US jako niezależna placówka potwierdzałaby wyniki monitoringu środowiskowego oraz na bieżąco informowałaby o wszystkich parametrach poprzez informację wizualną (tablica świetlna).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Ochrona środowiska oraz edukacja z zakresu zachowań proekologicznych jest ważnym elementem działalności PLNG. Wsparcie finansowe Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, zlokalizowanej w odległości ok. 10 km na zachód od terminalu LNG, będzie uzupełnieniem realizowanego już przez Spółkę ciągłego monitoringu wszystkich komponentów środowiskowych, na które bezpośrednio lub pośrednio może wpływać terminal LNG. Jednocześnie działanie będzie realizacją celu nr 3 „Troska o środowisko naturalne i promowanie zachowań proekologicznych” określonego w Polityce Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w Polskie LNG S.A.

PLNG skontaktuje się z reprezentantami Stacji Morskiej z prośbą o złożenie wniosku o dofinansowanie Stacji Morskiej wraz ze szczegółowym opisem zasad współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim.

MIERNIKI:

Podjęcie rozmów w tym obszarze z Uniwersytetem Szczecińskim.

CZAS TRWANIA:

Kontakt ze Stacją Morską do końca 2013 roku.

REALIZACJA POSTULATU: Wysłane pismo do kierownictwa Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego pocztą elektroniczną i tradycyjną w dniu 18 października 2013 roku. Od początku 2014 roku trwały rozmowy dot. ustalenia warunków i formy wsparcia Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach. Wsparcie Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego miało nastąpić do końca 2014 roku w ramach zawartej umowy sponsoringu Akademii Młodego Plażowicza. Projekt na wniosek organizatorów nie został zrealizowany.

***

OCHRONA ŚRODOWISKA – OCZEKIWANIE 6

Zintegrowanie systemu monitoringu delty Świny po uruchomieniu terminala i stworzenie wspólnego systemu (m.in. dla PLNG, Gaz-System, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

 • W ramach prowadzonej działalności PLNG nie ma możliwości i kompetencji do prowadzenia zintegrowanego monitoringu środowiska dla innych podmiotów, w tym organów ochrony przyrody.
 • Jeżeli chodzi o możliwość przystąpienia do tzw. zintegrowanego systemu monitoringu delty Świny – realizowanego przez inne podmioty, to rozważać będzie można to dopiero po oddaniu terminalu LNG do użytkowania. Wtedy Polskie LNG przygotuje analizę tzw. porealizacyjną dla terminalu LNG ze szczególnym uwzględnieniem: ochrony środowiska gruntowo-wodnego; ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed emisją hałasu; emisji gazów i pyłów do środowiska; ochrony środowiska morskiego; stopnia realizacji i skuteczności zastosowanych działań minimalizujących i ograniczających oddziaływanie na środowisko.

MIERNIKI:

Opracowanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

CZAS TRWANIA:

Po upływie roku od oddania terminalu LNG do użytkowania. Termin ten wynika z decyzji środowiskowych dla inwestycji.

***

OCHRONA ŚRODOWISKA – OCZEKIWANIE 7

Współfinansowanie przez PLNG zakupu i montażu zbiorników do sortowania odpadów na terenie Świnoujścia oraz wsparcie w zakresie likwidacji dzikich wysypisk.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

 • Polskie LNG S.A. jako Spółka, której podstawową działalnością jest budowa, a  następnie eksploatacja terminalu LNG, nie ma kompetencji i możliwości finansowania utrzymania czystości i porządku oraz likwidacji dzikich wysypisk w gminie, leżących w gestii samorządu lokalnego. Spółka może natomiast wspierać edukacyjne inicjatywy proekologiczne mające na celu utrzymanie czystości terenów przyległych do terminalu.
 • Spółka już podjęła szereg własnych inicjatyw proekologicznych.
 • W przyszłości Polskie LNG planuje włączyć społeczność lokalną w proces podejmowania decyzji dot. zaangażowania społecznego Spółki poprzez powołanie Funduszu Polskie LNG. Rada Funduszu będzie mogła zadecydować o wsparciu zgłoszonych inicjatyw we wskazanych w statucie obszarach, w tym przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska. W przypadku akceptacji inicjatywy PLNG powołania Funduszu, organ może zostać powołany do połowy 2014 roku.

MIERNIKI:

Kontynuacja działań proekologicznych Spółki. Realizacja co najmniej trzech własnych projektów na rzecz ochrony środowiska do końca trwania inwestycji. Powołanie Funduszu Polskie LNG, w którego kompetencji będzie decydowanie o wsparciu zgłoszonych inicjatyw ekologicznych.

CZAS TRWANIA: Zadanie ciągłe. Powołanie Funduszu Polskie LNG do połowy 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU: Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG został powołany w czerwcu 2014 roku. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie został zakończony we wrześniu 2014 roku. Po formalnej weryfikacji wniosków i spotkaniu Rady Funduszu wyniki przyznania grantów zostały ogłoszone w grudniu 2014. Jednym z obszarów dofinansowania lokalnych inicjatyw jest ekologia i propagowanie proekologicznych zachowań. Więcej informacji na temat Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych znajduje się pod linkiem: http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/.

Bezpieczeństwo i edukacja

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 1

Zamontowanie monitoringu kamer na drodze dojazdowej do gazoportu, począwszy od ronda w Łunowie w celu właściwego nadzoru nad ruchem kołowym pojazdów ciężarowych, w tym cystern udających się do terminala.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Priorytetem Polskiego LNG jest bezpieczeństwo terminalu LNG i jego otoczenia – w tym również poprawa bezpieczeństwa dróg dojazdowych do inwestycji. Z tego względu Spółka wyraża gotowość do realizacji powyższego oczekiwania poprzez zamontowanie monitoringu kamer w celu właściwego nadzoru nad ruchem kołowym. PLNG otrzymało już formalny, pisemny wniosek o przyznanie finansowania monitoringu, wraz z listą konkretnych lokalizacji montażu kamer. Spółka przekazała już pisemną odpowiedź do Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

MIERNIKI:

Realizacja postulatu w formie darowizny finansowej na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

CZAS TRWANIA:

Nawiązanie kontaktu z KMP do końca 2013 r. Realizacja umowy darowizny w 2014 roku.

REALIZACJA POSTULATU: Realizacja postulatu w grudniu 2014 roku.

***

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 2

Zachowanie staranności i uwagi przy opracowywaniu przebiegu wodociągu związanego z realizacją systemu ORV (regazyfikacyjnego), który to wodociąg miałby przebiegać w sąsiedztwie fortu.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Ze względu na charakterystykę temperatur wody morskiej w Świnoujściu PLNG podjęło decyzję o rezygnacji z systemu ORV służącego do regazyfikacji skroplonego gazu za pomocą wody morskiej.

Regazyfikacja jest procesem polegającym na zmianie stanu skupienia LNG z postaci płynnej na lotną poprzez ogrzewanie skroplonej substancji. Istnieje wiele technologii stosowanych w procesie regazyfikacji LNG. W większości państw do podgrzania LNG używa się wody morskiej (czyli właśnie system ORV – Open Rack Vaporizers), ale Bałtyk jest za zimny – system sprawdza się przy średniej temperaturze morza na poziomie 7-8 stopni Celsjusza, a to znaczy, że w Polsce mógłby on działać tylko przez mniej więcej połowę roku.

Z tego względu w terminalu LNG w Świnoujściu do regazyfikacji będzie stosowana technologia SCV, która w porównaniu z konkurencyjnymi technologiami charakteryzuje się zmniejszonym oddziaływaniem na środowisko morskie. Stosowana jest m.in. w największym europejskim terminalu regazyfikacyjnym – brytyjskim South Hook.

Regazyfikacja ta polega w na podgrzaniu skroplonego surowca do temperatury otoczenia, minimum do 1°C. W Świnoujściu zostanie zastosowany system ogrzewania wodą, która będzie podgrzewana dzięki spalaniu gazu ziemnego.

***

 

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 3

Opracowanie planu ochrony obiektu, urządzeń i obszarów infrastruktury terminalu w Świnoujściu z uwzględnieniem utrudnień dostępu do korzystania z infrastruktury publicznej (drogi, ścieżki, przejazdy, miejsca do zwiedzania).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Projekty planów ochrony obiektu dla części morskiej oraz lądowej zostały opracowane i są na bieżąco uzgadniane z Komendą Wojewódzką Policji oraz Urzędem Morskim w Szczecinie. Projekty planów zostały przygotowane na podstawie odpowiednio dla części lądowej – Ustawy o ochronie osób i mienia, dla części morskiej – Ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS).

MIERNIKI:

Uzgodnienie planów ochrony obiektu dla części morskiej oraz lądowej.

CZAS TRWANIA:

Do II kwartał 2015 dla  części morskiej i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla części lądowej.

UWAGA: Na bieżąco odbywają się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie. Termin opracowania planu ochrony obiektu portowego szacowany jest na II kwartał 2015 roku oraz do 6 miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie uzgodnienie z KWP planu ochrony Terminalu (zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia).

Informacje na temat bezpieczeństwa obiektu dostępne są pod linkiem:

http://www.polskielng.pl/o-firmie/informacja-publiczna-o-zagrozeniach-zapobieganiu-awariom-i-ratownictwie-na-terminalu-lng/

***

 

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 4

Przekazywanie wersji roboczych dokumentów dotyczących kwestii bezpieczeństwa do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Generalny Realizator Inwestycji opracował w 2014 roku Raport o bezpieczeństwie Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy i przedłożył Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz Raport o bezpieczeństwie Terminalu LNG dostarczają KW Państwowej Straży Pożarnej niezbędnych informacji do opracowania Zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Oba plany opracowuje się w celu zapobiegania i zwalczania skutków awarii przemysłowych.

Generalny Realizator Inwestycji oraz Polskie LNG pozostają w ścisłym kontakcie zarówno z Miejskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, jak i Komendą Wojewódzką PSP w zakresie przygotowania Zewnętrznego planu operacyjno–ratowniczego.

Trwają prace nad wieloma innymi systemami i urządzeniami (systemy łączności, ostrzegania, bezpieczeństwa osobowego, monitoring itp.), które zapewnią bezpieczeństwo terminalu i jego otoczenia.

MIERNIKI:

Kontynuowanie współpracy z Komendą Straży Pożarnej w Świnoujściu, Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej w Szczecinie

CZAS TRWANIA:

Do końca trwania inwestycji.

***

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 5

Opracowanie planu ochrony portu i zaprezentowanie informacji, wynikającej z oceny oddziaływania na środowisko.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ochrona środowiska morskiego w obszarach portu leży w kompetencjach Urzędu Morskiego w Szczecinie, który jest inwestorem budowy falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. W związku z tym na bazie porozumienia wszystkich partnerów inwestycji monitoring odziaływania na środowisko w morskiej części terminalu LNG prowadzą Urząd Morski w Szczecinie i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Polskie LNG prowadzi monitoring części lądowej inwestycji. Plany ochrony obiektu dla części morskiej oraz lądowej zostaną opracowane w czwartym kwartale 2014 roku i będą dokumentami poufnymi.

UWAGA: Po zakończonej sesji dialogowej Urząd Morski w Szczecinie przysłał dodatkową informację odnoszącą się do powyższego oczekiwania i odpowiedzi udzielonej przez Spółkę (mail od Pani Ewy Wieczorek z dnia 7 października 2013 roku):

„Urząd Morski w Szczecinie odpowiada za aktualizację oceny i planu ochrony portu w Świnoujściu oraz ocenę obiektu portowego; plan ochrony obiektu portowego natomiast zostanie sporządzony przez PLNG i zatwierdzony przez Dyrektora UMS. Sporządzenie i zatwierdzenie (lub, w przypadku oceny i planu ochrony portu, aktualizacja) tych dokumentów jest uzależnione od terminu zakończenia inwestycji i oddania obiektu do użytkowania. Dokumenty te zostaną opracowane w drugim półroczu 2014 roku i nie będą dokumentami jawnymi”.

***

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 6

Przekazanie materiałów edukacyjnych i/lub udzielenie wsparcia merytorycznego w zakresie LNG dla służb mundurowych (Policja, Straż Pożarna).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

 • Polskie LNG będzie wspierało merytorycznie wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, w tym m.in. Państwową Straż Pożarną i Policję. Spółka już dzisiaj czynnie uczestniczy w działaniach inicjowanych przez ww. służby w ramach podnoszenia ich kompetencji w zakresie technologii LNG i bezpieczeństwa terminalu.
 • W przypadku zainteresowania służb mundurowych dodatkowymi formami informowania i edukowania z zakresu technologii skraplania gazu i aspektów bezpieczeństwa terminalu LNG, Polskie LNG jest otwarte na wszelkie propozycje. Dysponujemy odpowiednimi materiałami informacyjnymi, w tym folderami, filmami, publikacjami, możemy przeprowadzić również dedykowane warsztaty edukacyjne nt. technologii LNG.

MIERNIKI:

 • Kontynuacja współpracy poprzez udzielanie odpowiedzi i pełnego wsparcia merytorycznego na zgłaszane przez służby potrzeby merytoryczne i edukacyjne.
 • Angażowanie w lokalne projekty edukacyjne ww. zakresie (przynajmniej trzy do końca budowy terminalu LNG).
 • Publikacje dot. bezpieczeństwa w ogólnodostępnych kanałach komunikacji (przynajmniej 10 do końca trwania projektu).
 • W przypadku zainteresowania przedstawicieli służb mundurowych (wyrażonego w uwagach do raportu z drugiej sesji dialogowej) organizacja warsztatów edukacyjnych poświęconych terminalowi LNG w pierwszym półroczu 2014 r.

CZAS TRWANIA:

Działanie ciągłe. Organizacja warsztatów edukacyjnych w pierwszej połowie 2014 r., na wniosek przedstawicieli służb mundurowych.

REALIZACJA POSTULATU:

 • Publikacje nt. bezpieczeństwa terminalu dostępne są na portalu www.lng.edu.pl w zakładkach:
  • Realizacja umowy darowizny na 100 000 zł na zamontowanie monitoringu kamer na potrzeby operacyjne Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.
  • 10 września 2014 roku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Polskiego LNG S.A., Państwową Strażą Pożarną a Wojewodą Zachodniopomorskim, w sprawie utworzenia i wyposażenia  nowej jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. Nowa jednostka nie tylko zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe inwestycji, ale co równie istotne, na co dzień będzie prowadzić akcje ratownicze na rzecz mieszkańców Świnoujścia.
  • Szkolenia dla służb mundurowych zostały zorganizowane organizowane w ramach programu „Bezpieczne Miasto”.

Fundacja Zawsze Bezpieczni wraz z Polskim LNG stworzyły koncepcję programu „Bezpieczne Miasto”, który jest połączeniem działań edukacyjnych z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach projektów „Bezpieczna szkoła” i „Bezpieczna plaża” oraz szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji służb medycznych i mundurowych w ramach akcji „Kompetentne służby”. Priorytetem inicjatorów „Bezpiecznego Miasta” jest realizacja w Świnoujściu kompleksowego programu o parasolowym charakterze w celu podniesienia standardu bezpieczeństwa społeczności lokalnej i turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie, jak również stworzenie nowego standardu edukacyjnego mającego na celu wychowanie nowego pokolenia, świadomego potrzeby niesienia pomocy innym i potrafiącego w sposób kompetentny udzielać pierwszej pomocy. Projekt ruszył w marcu 2014 roku, a jego zakończenie planowane jest na listopad 2014 roku.

Drugi moduł „Kompetentne Służby” skierowany był do pielęgniarek, ratowników medycznych ze Szpitala Miejskiego im. Jana Gaduły oraz strażaków ze świnoujskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Celem modułu było podniesienie skuteczności wykonywania medycznych czynności ratunkowych poprzez nabycie umiejętności współpracy w zespole medycznym, naukę podstawowych oraz zaawansowanych czynności ratujących życie, zwiększenie skuteczności działań ratunkowych i podniesienie świadomości na temat zagrożeń, związanych z poszczególnymi etapami budowy jak również eksploatacji terminalu skroplonego LNG.

W ramach  modułu  „Kompetentne Służby” zrealizowano kursy dla 50 pielęgniarek ze Szpitala w Świnoujściu w terminie 30 kwietnia do 30 maja 2014 roku oraz sześć szkoleń dla 34 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu w terminie od 20 września 2014 roku do 23 października 2014 roku.

Więcej informacji o programie „Bezpieczne miasto”: http://lng.edu.pl/pl/Inwestycje/Program--Bezpieczne-Miasto .

***

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 7

Udostępnienie informacji na temat tworzonych stref bezpieczeństwa po uruchomieniu terminala.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Strefa bezpieczeństwa terminalu LNG będzie zasadniczo wyznaczona jego granicami. Generalny Realizator Inwestycji opracował w 2014 roku „Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy”. Na podstawie informacji przekazanej przez GRI w Raporcie o bezpieczeństwie i Wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej opracuje „Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy”, który będzie zawierał wszystkie informacje nt. bezpieczeństwa terminalu LNG i jego otoczenia, w tym informacje nt. bezpieczeństwa wokół inwestycji.

***

 

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 8

Utworzenie nowoczesnego systemu ostrzegania mieszkańców w sytuacji wystąpienia zagrożenia ze strony PLNG.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Taki system zostanie opracowany i wdrożony w ramach wewnętrznego oraz zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Plany operacyjno-ratownicze będą zawierały opis systemu wykrywania stanu zagrożenia awarią, sposobu alarmowania o wystąpieniu awarii oraz sposobu prowadzenia ewakuacji ludzi .  System ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach będzie istotnym i niezbędnym elementem systemu bezpieczeństwa terminalu, którego wdrożenie będzie warunkowało oddanie terminalu regazyfikacyjnego do użytkowania.

MIERNIKI:

Stworzenie przez Generalnego Realizatora Inwestycji wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terminalu LNG. Udostępnienie do publicznej wiadomości informacji na stronie internetowej Spółki, ogłoszenie informacji w siedzibie – np. zamieszczenie pisemnych ogłoszeń, e-mailing, przekazywanie pisemnej informacji Prezydentowi Miasta i innych instytucjom służącym bezpieczeństwu.

CZAS TRWANIA:

Opracowanie przez PLNG informacji przekazywanej społeczeństwu o zagrożeniach, zapobieganiu awariom i ratownictwie na terminalu LNG, i udostępnienie tej informacji przed uruchomieniem terminalu LNG.

WYKONANIE:

Polskie LNG publikuje na bieżąco na stronie internetowej komunikaty na temat bezpieczeństwa przykład: http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201429/ . Dodatkowe informacje dotyczące metanowców, wieży wydmuchów oraz wymogów bezpieczeństwa terminalu LNG w Świnoujściu dostępne w specjalnym dodatku do lokalnego tygodnika Kroniki Portowe: issuu.com/kronikiportowe/docs/kroniki_portowe_wyd_64 . Podobne działania podejmowane są w innych ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców wydarzeniach na terenie terminalu. Ponadto Spółka prowadzi szereg działań edukacyjnych na temat bezpieczeństwa instalacji. Więcej na www.lng.edu.pl.

Informacje na temat bezpieczeństwa obiektu dostępne są pod linkiem:

www.polskielng.pl/o-firmie/informacja-publiczna-o-zagrozeniach-zapobieganiu-awariom-i-ratownictwie-na-terminalu-lng/

***

 

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 9

Udostępnienie informacji na temat tego, na ile bezpieczny jest terminal w miejscu, gdzie gazociąg przechodzi przez plażę, czyli tam, gdzie jest najbardziej narażony na działania osób trzecich.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

 • Bezpieczeństwo gazociągu łączącego część morską i lądową terminalu LNG będzie podlegało stałemu monitoringowi przez operatora instalacji po jej uruchomieniu. Umieszczenie nitki gazociągu na estakadzie oraz zastosowane przez wykonawcę konstrukcje w istotny sposób ograniczają dostęp osób trzecich do gazociągu.
 • Gazociąg łączący część morską i lądową terminalu LNG w rejonie plaży będzie przebiegał na wysokości około 7m nad poziomem terenu i będzie osłonięty od spodu i po bokach żelbetowymi ścianami, które będą chroniły instalację przed odziaływaniem czynników zewnętrznych, jak również będą chronić otoczenie w sytuacjach awaryjnych. Dodatkowo estakada będzie ogrodzona do brzegu morskiego oraz monitorowana systemem kamer przemysłowych, które będą nadzorowane całodobowo przez służby ochrony i eksploatacyjne terminala.
 • System ochrony tzw. korytarza technicznego łączącego część morską i lądową terminalu zostanie szczegółowo uregulowany w pierwszej połowie 2014 r. w planie ochrony obiektu dla części lądowej.

MIERNIKI:

Opracowanie planu ochrony części lądowej terminalu LNG.

CZAS TRWANIA:

II kwartał 2015 roku.

REALIZACJA POSTULATU:

Informacje na temat bezpieczeństwa obiektu dostępne są pod linkiem:

http://www.polskielng.pl/o-firmie/informacja-publiczna-o-zagrozeniach-zapobieganiu-awariom-i-ratownictwie-na-terminalu-lng/

***

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 10

Edukacja społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa LNG oraz reagowania na wypadek ewentualnego zagrożenia ze strony LNG.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

 • Dostarczenie władzom miejskim Świnoujścia informacji na temat inwestycji, technologii, jak i planów reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, które posłużą lokalnemu samorządowi do wydania instrukcji dla okolicznych mieszkańców na temat postępowania w przypadku ew. sytuacji nadzwyczajnej w rejonie terminalu LNG. Informacja zostanie przekazana na wniosek lokalnych władz w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • Polskie LNG S.A. będzie posiadało własne plany operacyjno-ratownicze na wypadek poważnych awarii przemysłowych. Informacje na ten temat będą prezentowane przez Spółkę np. poprzez zamieszczenie na stronie www.polskielng.pl.
 • Informacje szczegółowe na portalu edukacyjnym www.lng.edu.pl
 • Polskie LNG S.A. będzie publikować w ogólnodostępnej prasie informacje dot. bezpieczeństwa terminalu LNG.
 • Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów zaangażowania Polskie LNG w inicjatywy lokalne w ramach polityki społecznej odpowiedzialności Spółki. Dlatego PLNG w ramach Funduszu Polskie LNG ma zamiar dalej wspierać projekty edukacyjne realizowane przez stowarzyszenia i fundacje lub inne podmioty działające na terenie województwa zachodniopomorskiego, których celem jest podnoszenie wiedzy na temat technologii LNG i bezpieczeństwa.

MIERNIKI:

 • Bieżąca informacja dla lokalnych władz dot. inwestycji, technologii, jak i planów reagowania w przypadku sytuacji nadzwyczajnych (do końca inwestycji).
 • Opracowanie i podanie do publicznej wiadomości na stronie www.polskielng.pl informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii (na 30 dni przed uruchomieniem Terminala).
 • Angażowanie w lokalne projekty edukacyjne ww. zakresie (przynajmniej trzy do końca budowy terminalu LNG) publikacje dot. bezpieczeństwa w ogólnodostępnych kanałach komunikacji (przynajmniej 10 do końca trwania projektu).

CZAS TRWANIA:

Współpraca z władzami lokalnymi – działania ciągłe.

REALIZACJA POSTULATU:

 • Bieżące informacje nt. bezpieczeństwa inwestycji publikowane są na stronach www.polskielng.pl oraz www.lng.edu.pl.
 • Projekty edukacyjne – do końca trwania projektu w ramach inicjatyw dofinansowanych z utworzonego w czerwcu 2014 roku Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz własnych projektów edukacyjnych m.in. programu „Bezpieczne Miasto” (szczegółowe informacje o programie: lng.edu.pl/pl/Inwestycje/Program--Bezpieczne-Miasto).
 • Ponadto Polskie LNG prowadzi szereg inicjatyw o charakterze edukacyjnym, które zostały opisane w zakładce „Dla Społeczności” na portalu edukacyjnym www.lng.edu.pl (link do zakładki: lng.edu.pl/pl/Inwestycje/ ). Wśród działań edukacyjnych zrealizowanych od początku 2014 roku wystarczy wymienić:
  •  unikalny portal edukacyjny www.lng.edu.pl;
  • wyłączny partner Laboratorium Fizycznego Centrum Nauki;
  • „Eksperymentuj!” objazdowa wystawa nt. gazu LNG;
  • stworzenie Europejskiego Centrum Szkolenia LNG - najnowocześniejszego centrum w Europie wyposażonego w symulatory obsługi terminalu;
  • współpraca z Akademią Górniczo-Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe z zakresu transportu skroplonego gazu oraz obsługi terminalu;
  • stoiska i instalacje edukacyjne „LNG dla wszystkich” oraz dystrybucja materiałów informacyjnych podczas ważnych wydarzeń, np. Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA, Weekendu na Warszowie z Polskim LNG, Międzynarodowego Dnia Latarń Morskich Świnoujście 2014, Dni Twierdzy na Wyspach, Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i wielu innych;
  • Sponsor Główny Konkursu „Zielone światło dla nowoczesnych technologii” dla uczniów szkół ze Świnoujścia i okolic;
  • cykl warsztatów edukacyjnych o LNG dla najmłodszych mieszkańców woj. zachodniopomorskiego;
  • współpraca merytoryczna przy publikacjach edukacyjnych w mediach: Discovery Chanel, Polskie Radio, portal wnp.pl, Wprost, Głos Szczeciński, Dziennik Gazeta Prawna i inne;
  • innowacyjne formy edukacji – Instagram, filmy poklatkowe, animacje edukacyjne, zdjęcie 360o;
  • partnerstwo i udział w licznych konferencjach i kongresach eksperckich - Forum Ekonomiczne w Krynicy, Europejski Kongres Finansowy w Sopocie, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Kongres Nowego Przemysłu w Warszawie i inne; organizator Konferencji naukowo-technicznej „Terminal LNG w Świnoujściu - nowe źródło dostaw gazu.

***

BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA – OCZEKIWANIE 11

Udostępnienie rzetelnych informacji nt. rzeczywistych działań Spółki, ekologiczności obiektu, jego wpływu na otoczenie, unikatowości, LNG, np. poprzez organizowanie wycieczek na teren terminalu. Rozważenie możliwości tworzenia długofalowych partnerstw w celu zwiększania poziomu edukacji na ten temat w społeczności lokalnej.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

 • Edukacja nt. różnych aspektów budowy terminalu LNG jest podstawą wszystkich działań informacyjnych Spółki.
 • PLNG podjęło już szereg działań edukacyjnych na temat terminalu LNG oraz aspektów ekologicznych inwestycji, m.in. poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Spółki w zakładce „Terminal a Środowisko”.
 • Poza realizowanymi już działaniami spółka Polskie LNG jest otwarta na propozycję długofalowych partnerstw szczególnie w zakresie edukacji nt. skroplonego gazu, ochrony środowiska, innowacyjnych technologii czy bezpieczeństwa. Inicjatywy w przyszłości będzie można zgłaszać w ramach Funduszu Polskie LNG.
 • Jeżeli chodzi o organizację wycieczek na teren terminalu LNG w celach edukacyjnych, to jednoznacznie stwierdzamy, że ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na harmonogram prac budowlanych, do czasu zakończenia budowy terminalu LNG Spółka nie będzie miała możliwości organizowania wycieczek studyjnych.

MIERNIKI:

 • Bieżące informacje na temat terminalu LNG, w tym w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na stronie internetowej Polskie LNG www.polskielng.plhttp://www.polskielng.pl/ oraz na portalu edukacyjnym www.lng.edu.pl.
 • Kontynuacja działań edukacyjnych w postaci 4 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 4 wydarzeń sponsoringowych.
 • Kontynuacja strategicznej współpracy z Centrum Nauki Kopernik oraz WOPR.
 • Powołanie do połowy 2014 r. Funduszu Polskie LNG, w ramach którego zaangażuje przedstawicieli lokalnej społeczności Świnoujścia w wybór najbardziej korzystnych inicjatyw dla rozwoju miasta i jego mieszkańców.

CZAS TRWANIA:

 • Powołanie Funduszu PLNG do połowy 2014 r.
 • Działania edukacyjne i sponsoringowe do czasu zakończenia inwestycji.

REALIZACJA POSTULATU:

 

 

Polityka lokalna

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 1

Porozumienie z Urzędem Miasta i wytyczenie drogi dojazdowej do latarni morskiej oraz sporządzenie przez przedstawicieli PLNG pisemnego zobowiązania odnoszącego się do deklaracji utrzymania dróg dojazdowych do fortów i latarni.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Celem Polskiego LNG nie jest i nigdy nie będzie zamknięcie drogi dojazdowej do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda. Świadczy o tym pismo PLNG skierowane do Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 4 marca 2013 r. oraz przekazane do publicznej wiadomości w tym samym dniu oświadczenie Spółki.

Polskie LNG nie zamierza zamykać ulicy Ku Morzu na czas rozładunku statku, gdyż ta operacja nie ma żadnego wpływu na miejsce, w którym estakada krzyżuje się z drogą. W związku z robotami budowlanymi, które mają być realizowane w tym miejscu, może nastąpić krótkotrwałe zajęcie ulicy dla wykonania tych prac. W takiej sytuacji zajęcie pasa drogowego ulicy Ku Morzu nastąpi zgodnie z warunkami określonymi m.in. w odpowiedniej decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście. Generalny Realizator Inwestycji na czas realizacji robót w pasie drogowym jest zobowiązany opracować tymczasową organizację ruchu i na tej podstawie zapewnić bezkolizyjną komunikację na czas realizacji robót.

Warto podkreślić, że Polskie LNG wiąże swoje plany dalszej współpracy z Latarnią Morską oraz Fortem Gerharda, co oznacza, że utrudnienie dostępu do tych obiektów nie leży również w interesie samej Spółki.

Ostateczna decyzja w sprawie statusu drogi w momencie eksploatacji terminalu zostanie podjęta przed podmioty trzecie, w czasie uzyskiwania przez Spółkę pozwolenia na użytkowanie. Na terenie całej inwestycji odbędą się wówczas inspekcje m.in. Policji, Straży Pożarnej, przedstawicieli Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Świnoujście i to od ich opinii będzie zależało, czy droga będzie mogła pozostać otwarta, czy istnieje ewentualność czasowego zamykania.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 2

Zamknięcie ze względów bezpieczeństwa dla ruchu turystycznego i użytkowania przez osoby postronne drogi prowadzącej do latarni morskiej od ul. Ku Morzu.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Kwestia zamknięcia dla ruchu turystycznego i użytkowania drogi prowadzącej do latarni morskiej od ul. Ku Morzu została omówiona w części POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 1

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 3

Zamknięcie drogi wzdłuż terminala do plaży i jednoczesne wytyczenie nowej drogi, możliwie równoległej, która gwarantowałaby dobry dojazd do plaży.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

W kwestii dojazdu do plaży ulicą Ku Morzu, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Świnoujście a Polskim LNG, zostanie wykonana przebudowa ul. Ku Morzu biegnącej wzdłuż terenu terminalu LNG z przekwalifikowaniem kategorii przejazdu kolejowego z F (zamknięty) na A (ogólnodostępny) łączącego ul. Barlickiego z ul. Ku Morzu oraz budową parkingu i zejścia na plażę. Inwestycję podzielono na II etapy:

Etap I: wykonanie ogólnodostępnego parkingu na 114 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) oraz 4 dla autobusów z bezpiecznym zejściem na plażę. Do parkingu zostanie podłączona sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz przepompowania ścieków (przygotowanie sanitariatów pozostaje w gestii władz miasta). Etap I został podzielony na dwa podetapy:

 • Parking ogólnodostępny;
 • Zejście na plażę.

Etap II: przebudowa układu drogowego ul. Ku Morzu.

Zmiana planu nastąpiła w czerwcu 2014r oraz zmiana decyzji środowiskowej nastąpiła we wrześniu 2014r .09.03.2015r wydano pozwolenie na budowę ul. Ku Morzu. Rozpoczęcie robót jest uzależnione od uzyskania pozwolenia na użytkowanie Terminala LNG. Prace rozpoczną się w 2015 roku, a zakończą jesienią 2017 r.

MIERNIKI:

Przebudowa ul. Ku Morzu biegnącej wzdłuż terenu terminalu LNG łącznie z przekwalifikowaniem kategorii przejazdu kolejowego z F (zamknięty) na A (ogólnodostępny) łączącego ul. Barlickiego z ul. Ku Morzu oraz budową parkingu i zejścia na plażę koło falochronu osłonowego.

CZAS TRWANIA:

I etap

 • część – parking ogólnodostępny zakończy się w czerwcu 2015 r.;
 • część – zajście na plażę zakończy się w grudniu 2015r.

II etap jest uzależniony od uzyskania pozwolenia na użytkowanie Terminala LNG  prace rozpoczną się w 2015 roku, a zakończą jesienią 2017 r.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 4

Zapewnienie bezpiecznej i względnie komfortowej drogi do plaży na czas remontu oraz po realizacji inwestycji.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Kwestia dojazdu do plaży ulicą Ku Morzu do plaży zarówno w czasie realizacji inwestycji, jak i po uruchomieniu terminalu LNG została omówiona w części POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 3

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 5

Udostępnienie informacji odnośnie do dostępności plaży pomiędzy starym a nowym falochronem w trakcie i po zakończeniu budowy (także w czasie rozładunku statku).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Polskie LNG S.A. zamknie tylko te kilkumetrowe fragmenty plaży, które przylegają bezpośrednio do inwestycji w części morskiej; tj. falochronu z instalacją do transportu skroplonego gazu. Odcinek plaży między falochronami (nowym, zwanym wschodnim, a środkowym) leży w gestii Urzędu Morskiego i do tej instytucji należałby skierować powyższe pytanie, chcąc uzyskać ostateczną i wiążącą odpowiedź.

Zasady wykorzystania plaż reguluje ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, ze zm.). Zgodnie z jej zapisami plaża jest pasem technicznym. To Urząd Morski może określić, czy wykorzystanie takiego pasa może mieć charakter inny niż ochronny. Pieczę nad plażą, która leży pomiędzy Świnoujściem (od granicy niemieckiej) aż do okolic Mrzeżyna (Dźwirzyno należy już do UM w Słupsku), sprawuje Urząd Morski w Szczecinie.

MIERNIKI:

Zakończenie inwestycji z wykonawcą terminalu LNG i wyznaczenie oraz ogrodzenie kilkumetrowego odcinka przy estakadach ułożonych na plaży, a łączących część lądową inwestycji z morską (falochron).

CZAS TRWANIA:

Do końca  2015 r.

UWAGA: Po zakończonej sesji dialogowej Urząd Morski w Szczecinie przysłał dodatkową informację odnoszącą się do powyższego oczekiwania i odpowiedzi udzielonej przez Spółkę (mail od Pani Ewy Wieczorek z dnia 7 października 2013 roku):

Decydowanie o dostępności plaży pomiędzy starym a nowym falochronem nie leży już w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie. Od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu (2008 rok) plaża ta jest wyłączona z pasa technicznego i włączona w granice portu Świnoujście. Leży więc w gestii Prezydenta Świnoujścia (jako zarządcy terenu) oraz ZMPSiŚ (jako zarządcy portu). Wpływ na dostępność plaży może mieć też ew. strefa ochronna, wyznaczona przez PLNG w otoczeniu instalacji terminalu ze względów bezpieczeństwa”.

***

OCHRONA ŚRODOWISKA – OCZEKIWANIE 6

Zintegrowanie systemu monitoringu delty Świny po uruchomieniu terminala i stworzenie wspólnego systemu (m.in. dla PLNG, Gaz-System, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

 • W ramach prowadzonej działalności PLNG nie ma możliwości i kompetencji do prowadzenia zintegrowanego monitoringu środowiska dla innych podmiotów, w tym organów ochrony przyrody.
 • Jeżeli chodzi o możliwość przystąpienia do tzw. zintegrowanego systemu monitoringu delty Świny – realizowanego przez inne podmioty, to rozważać będzie można to dopiero po oddaniu terminalu LNG do użytkowania. Wtedy Polskie LNG przygotuje analizę tzw. porealizacyjną dla terminalu LNG ze szczególnym uwzględnieniem: ochrony środowiska gruntowo-wodnego; ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed emisją hałasu; emisji gazów i pyłów do środowiska; ochrony środowiska morskiego; stopnia realizacji i skuteczności zastosowanych działań minimalizujących i ograniczających oddziaływanie na środowisko.

MIERNIKI:

Opracowanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

CZAS TRWANIA:

Po upływie roku od oddania terminalu LNG do użytkowania. Termin ten wynika z decyzji środowiskowych dla inwestycji.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 7

Utrzymanie w toku lub uruchomienie inwestycji PLNG związanych z organizacją lub reorganizacją: systemu strzeżonej plaży na terenie od wydmy do plaży, parkingu przy plaży, sanitariatów przy plaży, dostępu dla służb technicznych do plaży, ulicy Ku Morzu wraz z wiaduktem, dostępu do latarni i fortów (drogi dostępowej).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: W kwestii wyznaczenia strzeżonej plaży w sąsiedztwie terminalu LNG zadanie to leży w kompetencjach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, który jest administratorem tzw. miejsca przeznaczonego do kąpieli Warszów zlokalizowanego sezonowo w prawobrzeżnej części Świnoujścia (na wyspie Wolin). OSiR „Wyspiarz" zapewnia obstawę ratowniczą, natomiast zarządzanie porządkowo-sanitarne leży w gestii Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście. W miesiącach lipiec i sierpień ratownicy zabezpieczają obszar 100 m na 1 stanowisku wieżowym. Aby wesprzeć te działania, Polskie LNG podejmuje własne inicjatywy na rzecz podniesienia atrakcyjności i poziomu bezpieczeństwa na plaży w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu LNG m.in. „Bezpieczna Plaża” w ramach programu „Bezpieczne Miasto” realizowana przy współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym na warszowskiej plaży.

Kwestia dostępu ulicy Ku Morzu i dojazdu do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda zostały opisane w części POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 1. Kwestia budowy parkingu przy plaży oraz dojazdu do plaży ulicą Ku Morzu zostały opisane w części POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 3.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 8

Udostępnienie informacji na temat poziomu zatrudnienia w PLNG, zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu, z uwzględnieniem szans na zatrudnienie osób z wykształceniem średnim i zawodowym.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

 • Informacje o prowadzonych aktualnie rekrutacjach znajdują się w zakładce „Kariera” na stronie internetowej Spółki oraz są ogłaszane w zachodniopomorskich i ogólnopolskich wydaniach najpopularniejszych gazet. Obecnie w Spółce zatrudnionych jest 112 osób (stan na czerwiec 2013 r.) Liczba ta może nieznacznie zmienić się do końca 2013 r. Aktualizacja: stan na luty 2015 roku- 127 pracowników i współpracowników.
 • Rekrutowani pracownicy powinni posiadać doświadczenie w dziedzinach takich jak energetyka, mechanika, automatyka, elektryka. Poza doświadczeniem zawodowym istotnym kryterium będzie znajomość języków obcych oraz wykształcenie. Zatrudnienie będzie dotyczyć w dużej części osób posiadających wykształcenie wyższe ok. 60% oraz średnie techniczne. Ze względu na specyfikę projektu PLNG będzie korzystać w dużej mierze z usług zewnętrznych firm serwisowych.

MIERNIKI:

Ogłoszenia o prowadzonych aktualnie rekrutacjach na stronie internetowej PLNG w zakładce „Kariera” oraz w lokalnych i ogólnopolskich wydaniach gazet:http://www.polskielng.pl/kariera/postepowanie-rekrutacyjne/.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 9

Udostępnienie informacji dotyczących rozwoju sektora usług towarzyszących inwestycji w perspektywie najbliższych 20 lat, a także rozwoju samej instalacji (jej ewentualnej rozbudowy).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Polskie LNG prowadzi szereg analiz związanych z możliwością rozwoju usług i co się z tym wiąże koniecznością rozbudowy instalacji. Na przełomie roku 2012/2013 przeprowadzono również badanie rynku (ang. market screening), którego celem było ustalenie zapotrzebowania podmiotów potencjalnie zainteresowanych rynkiem LNG na rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu w tym zwiększenie mocy regazyfikacji (podstawowej funkcji terminalu) i świadczenie dodatkowych usług. Usługi dodatkowe poddane analizie polegałyby głównie na:

 • przeładunku LNG na cysterny samochodowe i/lub kolejowe i/lub mniejsze jednostki pływające,
 • bunkrowaniu statków paliwem LNG,
 • usługę magazynowania LNG w terminalu w latach 2015-2029.

W badaniu wzięły udział 22 podmioty polskie oraz zagraniczne, m.in. firmy zajmujące się obrotem gazem oraz obrotem energią.

Wyniki badania rynku LNG wskazują:

 • na znaczne zapotrzebowanie na zwiększenie mocy regazyfikacji, jak również inne usługi, które mogłyby być świadczone przez terminal LNG w Świnoujściu. Ujawniony potencjał rynku już dzisiaj uzasadnia potencjalną rozbudowę terminalu o trzeci zbiornik. W 2020 r. zapotrzebowanie na usługi, wraz z już zarezerwowaną mocą regazyfikacji, osiągnie poziom bliski maksymalnych możliwości terminalu po jego ewentualnej rozbudowie.
 • Zapotrzebowanie na świadczenie usługi dodatkowej w formie przeładunku LNG na cysterny samochodowe, co zostało uwzględnione w projekcie. Jednakże przeładunek ten może być świadczony tylko użytkownikom terminalu korzystającym z usługi regazyfikacji i jedynie w ilości nie większej aniżeli 5% wyładowanej ilości LNG.
 • Wśród badanych usług dodatkowych terminalu, których nie przewiduje obecny projekt budowlany, a ich świadczenie będzie wymagało rozbudowy terminalu w Świnoujściu, należy wymienić:
  • Przeładunek LNG na mniejsze jednostki pływające – bardzo duży potencjał, ponieważ zgłoszono zapotrzebowanie na przeładunek dużych wolumenów. Zainteresowanie usługą w całym regionie Morza Bałtyckiego (Skandynawia, kraje bałtyckie, Niemcy) daje możliwość stworzenia w terminalu w Świnoujściu znaczącego hubu przeładunkowego.
  • Zapotrzebowanie na bunkrowanie statków paliwem LNG w terminalu w Świnoujściu – nowa dyrektywa unijna wskazuje gaz jako preferencyjne paliwo do napędzania statków, z racji niższej emisyjności CO2 do atmosfery, co wpłynie na rozwój rynku LNG jako paliwa bunkrowego w rejonie Morza Bałtyckiego i Północnego. Popyt na LNG jako paliwo napędowe będzie w kolejnych latach wzrastał, a istniejąca konkurencja nie jest znaczna.

MIERNIKI:

Zamieszczenie na stronie internetowej Spółki co najmniej 3 publikacji oraz fragmentów analiz dot. dodatkowych funkcjonalności terminalu LNG w Świnoujściu.

CZAS TRWANIA:

Do połowy 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU: Analizy dot. dodatkowych funkcjonalności terminalu LNG w Świnoujściu dostępne są TU oraz na portalu edukacyjnym www.lng.edu.pl pod linkami: http://lng.edu.pl/pl/LNG-na-Świecie/Nie-tylko-do-ogrzewania; http://lng.edu.pl/pl/Baza-wiedzy/Zastosowanie-LNG ; http://lng.edu.pl/pl/Baza-wiedzy/Dziennik-Gazeta-Prawna---odc--5

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 10

Stworzenie punktu rekreacyjnego przy ul. Norweskiej, poprzez zagospodarowanie terenu, od budynku szkolnego Zespołu Szkół WZDZ przy ul. Norweskiej 12a, do torów kolejowych i boiska sportowego.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Polskie LNG finansuje obecnie potężną inwestycję budowy strefy rekreacyjnej przy Miejskim Domu Kultury na Warszowie, której szacowany koszt to około milion złotych. Ze względu na wysokość nakładów finansowych na realizację ww. projektu infrastrukturalnego PLNG nie dysponuje już środkami na wsparcie kolejnych inicjatyw o podobnej tematyce.

REALIZACJA POSTULATU: Strefa rekreacyjna w sąsiadującej z terminalem dzielnicy Warszów to jeden z największych projektów, jakie spółka Polskie LNG zrealizowało na rzecz okolicznych mieszkańców. Dzięki inwestycji, której koszt wyniósł około 1 mln zł, powstało miejsce łączące w sobie funkcje wypoczynkowe i strefę dla nowatorskich działań edukacyjnych.

Uruchomienie strefy pozwoliło zaspokoić potrzeby dzielnicy i miasta, które tak jak wszystkie ośrodki miejskie potrzebują dobrze zorganizowanych i bezpiecznych terenów rekreacyjnych. Na terenie o powierzchni 3,4 tys. m kw., który przylega do Miejskiego Domu Kultury przy ul. Sosnowej 18, powstał dostępny dla dzieci model statku, nowoczesna scena i plac zabaw. Cały teren o został ogrodzony, podświetlony i objęty stałym monitoringiem, a scena i widownia otrzymają nagłośnienie.

Miejsce to ma służyć nie tylko zabawie i rekreacji, ale również edukacji. Znalazły się na nim tablice edukacyjne poświęcone historii Świnoujścia i dzielnicy Warszów, a także informacje dotyczące terminalu LNG.

Link: http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201244/

 Oficjalne uroczyste otwarcie obiektu zaplanowano na wiosnę 2015 roku.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 11

Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne obszaru Mierzei Przytorskiej poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej pomiędzy gminami Świnoujście i Międzyzdroje oraz zaangażowanie partnerów (m.in. Stacji Morskiej) i stworzenie unikatowego kompleksu (m.in. wykorzystanie w tym celu Wieży Goeben).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: W ramach naszej polityki budowania dobrosąsiedzkich relacji ze społecznością lokalną realizujemy obecnie budowę nowego dojścia, ścieżki dydaktycznej do istniejącej „Baterii Leśnej” (niem. Forstbatterie), będącej renowacją szlaku fortecznego z ułożeniem spacerowej kładki na terenie podmokłym, ustawieniem tablic o treściach historycznych i dot. terminalu LNG.

UWAGA: Wspólną decyzją Urzędu Miasta Świnoujście oraz PLNG środki jakie miały zostać przeznaczone na budowę ścieżki dydaktycznej do „Baterii Leśnej” zostały przeniesione na wsparcie rozwoju kulturalnego regionu, poprzez umowę sponsoringową dot. „Baterii Vinieta” planowaną do zawarcia do końca 2014 roku.

Dodatkowo PLNG wsparło Nadleśnictwo Międzyzdroje, współfinansując budowę infrastruktury turystycznej i edukacyjnej na terenach leśnych przyległych do terminalu LNG w Świnoujściu. Nadleśnictwo zobowiązało się przeznaczyć otrzymane od Spółki środki: na naprawę nawierzchni ścieżki rowerowej R-10, wykonanie nowej przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Bory Bażynowe” oraz doposażenie historycznej ścieżki edukacyjnej „Szlak umocnień militarnych”, jak również wykonanie nowych tablic informacyjnych nt. ochrony środowiska naturalnego oraz terminalu LNG. Projekt zakończy się w czwartym kwartale 2013 roku. W związku z tymi działaniami nie jesteśmy w stanie zadeklarować w chwili obecnej kolejnych inwestycji tego typu w obrębie Mierzei Przytorskiej.

MIERNIKI:

 • Realizacja budowy ścieżki dydaktycznej do istniejącej „Baterii Leśnej”.
 • Kontynuacja rozmów z Nadl. Międzyzdroje w sprawie ew. budowy ścieżki edukacyjnej obejmującej Wieżę Goeben.
 • Realizacja umowy darowizny z Nadleśnictwem Międzyzdroje.

CZAS TRWANIA:

 • Budowa nowego dojścia, ścieżki dydaktycznej do istniejącej „Baterii Leśnej” – rozpoczęcie prac budowlanych: październik / listopad 2013 r.; zakończenie: maj 2014 r. UWAGA: Wspólną decyzją UM oraz PLNG środki jakie miały zostać przeznaczone na budowę ścieżki dydaktycznej do „Baterii Leśnej” zostały przeniesione na wsparcie rozwoju kulturalnego regionu, poprzez umowę sponsoringową dot. „Baterii Vinieta” planowaną do zawarcia do końca 2014 roku.
 • Pozostałe działania planowane na czwarty kwartał 2013 r.

REALIZACJA POSTULATU: Zrealizowana umowa darowizny z Nadleśnictwem Międzyzdroje, której celem były: naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej R-10 do wieży „Goeben”; budowa nowej przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Bory Bażynowe”; doposażenie historycznej ścieżki edukacyjnej „Szlak umocnień militarnych” w 3 ławo-stoły (parking przy wieży Goeben).

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 12

Podejmowanie przez PLNG wspólnych z władzami lokalnymi inicjatyw lobbystycznych ukierunkowanych na zwiększenie dostępności komunikacyjnej Warszowa i Świnoujścia oraz budowę połączenia między Wolin a Uznam.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Polskie LNG jako spółka odpowiedzialna za budowę i eksploatację terminalu LNG w Świnoujściu nie ma możliwości i umocowania prawnego do prowadzenia działalności lobbystycznej w żadnym temacie, w tym w zakresie dostępności komunikacyjnej Warszowa i Świnoujścia oraz budowy tunelu między wyspami Wolin a Uznam.

Zarówno działalność lobbystyczna, jak i bezpośrednie finansowanie projektów związanych z publiczną infrastrukturą drogową nie leżą w kompetencjach PLNG. Jedyną formą udziału PLNG w zwiększeniu dostępności komunikacyjnej Świnoujścia jest płacenie podatków m.in. od nieruchomości, które mogą zostać rozdysponowane na poprawę miejskiej infrastruktury drogowej.

Warto podkreślić, że już dzisiaj Polskie LNG jest poważnym płatnikiem podatku od nieruchomości – w 2013 r. podatek wyniósł ponad 400 tys. zł.W celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej dzielnicy Warszów Polskie LNG podpisało porozumienie z Prezydentem Miasta Świnoujście dot. przebudowy ul. Ku Morzu biegnącej wzdłuż terenu terminalu LNG połączonej z budową parkingu i zejścia na plażę (szczegółowo omówione w POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 3).

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 13

Udział PLNG w zwiększaniu dostępności transportowej do miasta (w tym – odcinka S3) oraz w modernizacji dróg lokalnych.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: W kwestii modernizacji dróg lokalnych oraz odcinka drogi ekspresowej S3 należy jednoznacznie podkreślić, że tego typu działalność wykracza poza kompetencje i zakres funkcjonowania Polskie LNG jako spółki odpowiedzialnej za budowę i eksploatację terminalu LNG. Modernizacja dróg publicznych i ekspresowych leży odpowiednio w gestii samorządów lokalnych lub organów administracji publicznej w tym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, odpowiadającej za drogę S3. W celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej dzielnicy Warszów Polskie LNG podpisało porozumienie z Prezydentem Miasta Świnoujście dot. przebudowy ul. Ku Morzu biegnącej wzdłuż terenu terminalu LNG połączonej z budową parkingu i zejścia na plażę (szczegółowo omówione w POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 3).

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 14

Współrealizowanie przez Uniwersytet Szczeciński i PLNG projektów synergicznych, pozwalających na włączenie w nie także środowisk reprezentujących szerzej rozumianą kulturę i biznes oraz władze samorządowe.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: W myśl powyższego postulatu Polskie LNG podjęło już współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim w ramach organizacji konferencji naukowej pn. „Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu" planowej na 13-14 listopada 2013 roku.

Celem projektu jest zorganizowanie konferencji naukowej promującej wiedzę na temat rozwoju terminalu LNG, stanowiącej źródło analizy oraz naukowej refleksji nad społeczno-politycznym kontekstem realizowanej inwestycji. Właściwe zrozumienie znaczenia budowy terminalu dla społeczeństwa regionu oraz prognozowanie zmian otoczenia istotnych dla funkcjonowania terminalu wymaga dyskusji i refleksji naukowej przy udziale różnych środowisk eksperckich i akademickich. Przyczynkiem do osiągnięcia takich celów będzie przedmiotowa konferencja naukowa oraz wydana w jej rezultacie monografia naukowa.

W kwestii wszelkiej formy współpracy PLNG z uczelniami wyższymi lub środowiskiem akademickim województwa zachodniopomorskiego postulaty zostaną rozważone (po przesłaniu formalnego wniosku) w ramach Funduszu Polskie LNG, planowanego do uruchomienia w pierwszym półroczu 2014.

MIERNIKI:

 • Organizacja konferencji naukowej pn. „Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu" w dniach 13-14 listopada 2013 r.
 • Powołanie Funduszu PLNG.

CZAS TRWANIA:

 • Organizacja konferencji – listopad 2013 r.
 • Powołanie Funduszu PLNG – pierwsza połowa 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU: Konferencja naukowa pn. „Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu" odbyła się w dniach 13-14 listopada 2013 r. Powołanie Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w czerwcu 2014 roku.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 15

Wielowymiarowa współpraca PLNG z uczelniami wyższymi działającymi na terenie województwa zachodniopomorskiego, umożliwiająca m.in. dopasowywanie tematów prac badawczych magistrantów i doktorantów do realnych potrzeb PLNG, finansowanie przez PLNG badań prowadzonych przez badaczy, dopasowywanie kierunków kształcenia uniwersyteckiego do potrzeb kadrowych PLNG oraz wykorzystanie w analizach prowadzonych przez PLNG wskaźników analitycznych opracowanych przez środowiska uniwersyteckie.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

W kwestii wszelkiej formy współpracy PLNG z uczelniami wyższymi lub środowiskiem akademickim województwa zachodniopomorskiego postulaty zostaną rozważone (po przesłaniu formalnego wniosku) w ramach Funduszu Polskie LNG, planowanego do uruchomienia w pierwszym półroczu 2014 r. Polskie LNG wyraża gotowość do wspierania badań naukowych oraz promowania prac badawczych dotyczących problematyki LNG i bezpieczeństwa energetycznego w ramach Funduszu Polskie LNG.

MIERNIKI:

Powołanie Funduszu PLNG.

CZAS TRWANIA:

Powołanie Funduszu PLNG – pierwsza połowa 2014 r.

REALIZACJA: Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG został powołany w czerwcu 2014 roku. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 9 lipca do 30 września 2014 roku i wyłonił 22 najlepszych lokalnych projektów, na podstawie których Spółka zawarła umowy darowizny. Więcej informacji na temat Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych znajduje się pod linkiem: http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/.

W ramach współpracy PLNG z uczelniami wyższymi odbyła się konferencja naukowa pn. „Terminal LNG w Świnoujściu a  bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu" w dniach 13-14 listopada 2013 r.

W czerwcu 2015 roku planowana jest organizacja konferencji naukowej z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym jako wydarzenia branżowego skierowanego do ośrodków akademickich, którego celem będzie zagregowanie, poszerzenie i zaprezentowanie najnowszej wiedzy z zakresu inżynierii procesowej w obszarze LNG.

Ponadto w 2014 roku Polskie LNG, PGNiG, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Gdańska, ZUT w Szczecinie, Akademia Morska w Gdyni, Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Politechnika Koszalińska utworzyli Polską  Platformę „Innowacyjne Technologie Morskie”, której zadaniem jest stworzenie warunków dla zachowania przez Bałtyk jego znaczenia transportowego (opłacalności ekonomicznej przewozów morskich, w kontekście wzrostu cen konwencjonalnych paliw żeglugowych) w kontekście nałożonej przez Unię Europejską konieczności redukcji emisji siarki w paliwach żeglugowych.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 16

Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Morskich, m.in. w zakresie programu praktyk i staży dla uczniów i absolwentów, przede wszystkim z kierunków technik-analityk oraz technik-logistyk.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Celem Polskiego LNG jest stworzenie przyjaznego środowiska pracy wśród lokalnej społeczności oraz zbudowanie marki atrakcyjnego pracodawcy w regionie i w Polsce, w związku z tym Spółka wyraża gotowość do nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu, w zakresie organizowania praktyk i staży dla uczniów i absolwentów szkoły.

Polskie LNG S.A. współpracuje już w w.w zakresie z Akademią Morską w Szczecinie. Do chwili obecnej Akademia Morska zorganizowała z nami 3 edycje studiów podyplomowych, w zakresie transportu i eksploatacji terminali.

Projekt ramowego programu staży dla absolwentów i studentów w Polskim LNG S.A. zostanie opracowany po uruchomieniu eksploatacji terminalu LNG na bazie wewnętrznych regulacji Spółki. Celem realizowanym obecnie przez Polskie LNG S.A jest wybudowanie i uruchomienie terminalu LNG. Determinuje to obecną strukturę organizacyjną Spółki, której filarem jest wysoko wykwalifikowana kadra z branży budowlanej.

MIERNIKI:

Opracowanie do końca 2015 r. ramowego programu staży dla absolwentów i studentów oraz przekazanie do wiadomości Zespołowi Szkół Morskich w Świnoujściu.

CZAS TRWANIA:

Do końca 2015 r.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 17

Sfinansowanie zakupu wyposażenia dla Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 3 w Warszowie (sala komputerowa), zespołu Szkół Morskich (kierunki morskie) oraz Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (kierunki elektryczne).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Zarówno wsparcie Zespołu Szkół Morskich (kierunki morskie) oraz Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (kierunki elektryczne) są projektami przeznaczonymi do rozpatrzenia przez Radę Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskie LNG. Fundusz planowany do uruchomienia do połowy 2014 r. Sfinansowanie zakupu wyposażenia sali komputerowej dla Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 3 w Warszowie zostało zrealizowane w listopadzie 2013 roku.

REALIZACJA: Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG został powołany w czerwcu 2014 roku. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 9 lipca do 30 września 2014 roku i wyłonił 22 najlepszych lokalnych projektów, na podstawie których Spółka zawarła umowy darowizny. Więcej informacji na temat Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych znajduje się pod linkiem: http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 18

Finansowe wsparcie organizacji: Ogólnopolskiego Dyktanda Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii” organizowanego przez Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu, Konkursu Matematycznego oraz organizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świnoujściu.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Polskie LNG planuje kontynuację sponsoringu Ogólnopolskiego Dyktanda Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii” oraz Rejonowego Konkursu Matematycznego Gmin Świnoujście, Międzyzdroje i Wolin. Sponsoring i merytoryczne wsparcie konkursu „Zielone światło dla nowoczesnych technologii” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat nowych technologii wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym wiedzy na temat LNG i Spółki PLNG, wpisuje się w CEL 2.2. opisany w Polityce zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Polskie LNG S.A.: „wsparcie lokalnych inicjatyw szczególnie w zakresie: edukacji dzieci i młodzieży, promowania zachowań proekologicznych oraz wsparcia wydarzeń kulturalnych”. W związku z tym Spółka podjęła decyzję o wsparciu tej inicjatywy.

MIERNIKI:

 • Kontynuacja sponsoringu Ogólnopolskiego Dyktanda Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii” oraz Rejonowego Konkursu Matematycznego Gmin Świnoujście, Międzyzdroje i Wolin w 2014 r.
 • Wsparcie organizacji konkursu „Zielone światło dla nowoczesnych technologii” na podstawie wniosków sponsoringowych skierowanych do Spółki przez organizatorów.

CZAS TRWANIA:

Zebranie wniosków organizatorów do połowy listopada 2013 r. Realizacja w 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU: Każdy z trzech konkursów został uwzględniony w planie sponsoringowym Spółki oraz zrealizowany w 2014 roku. W przyszłości podobne inicjatywy będą mogły być zgłaszane do finansowania w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 19

Sponsoring sportu: Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego siatkówki „Maraton Świnoujście” (działającego przy Liceum Mistrzostwa Sportowego), „Floty” i amatorskiego klubu „Prawobrzeża” oraz finansowanie ogólnodostępnej, otwartej infrastruktury sportowej (np. boiska sportowego).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Priorytetem PLNG jest wsparcie amatorskiego sportu dzieci i młodzieży w celu promocji zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku wśród najmłodszych. Z tego względu Spółka prowadzi rozmowy na temat wsparcia amatorskiej drużyny piłki nożnej UKS „Prawobrzeże” Świnoujście. PLNG jest również zainteresowane wsparciem Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego siatkówki „Maraton Świnoujście”. Polskie LNG deklaruje podjęcie rozmów z zainteresowanymi klubami w kwestii przedstawienia formalnych wniosków dot. współpracy i proponowanej wysokości finasowania.

MIERNIKI:

Podjęcie rozmów z zainteresowanymi klubami.

CZAS TRWANIA:

Do końca 2013 r.

REALIZACJA POSTULATU: Sponsoring obu klubów sportowych został uwzględniony w planie sponsoringowym Spółki na 2014  oraz 2015 rok i obecnie jest w trakcie realizacji. Link do informacji prasowej: www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201321/.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 20

Finansowanie działań w zakresie lepszego zabezpieczenia medycznego Świnoujścia poprzez zakup nowego ambulansu i doposażenia miejskiego szpitala oraz wsparcie dla realizowanego programu „Iskra życia”, którego celem jest zapewnienie dostępu mieszkańców do defibrylatorów poprzez sfinansowanie zakupu 4 lub 5 defibrylatorów dla Prawobrzeża.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Polskie LNG S.A., rozumiejąc, że podejmowane przez Spółkę działania są ściśle związane z funkcjonowaniem jej otoczenia, za swój priorytet uznała nawiązanie długofalowej współpracy z partnerami lokalnymi w Świnoujściu i województwie zachodniopomorskim. W kontekście tak dużej inwestycji kluczowe dla nas są wszystkie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta. Ochrona zdrowia jest podstawową potrzebą nas wszystkich.

Dlatego odpowiadając na postulaty związane z doposażeniem Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu lub zabezpieczania medycznego Świnoujścia i dzielnicy Warszów, Polskie LNG planuje zwrócić się do Szpitala Miejskiego z propozycją nawiązania kilkuletniej strategicznej współpracy, w ramach której Spółka będzie przekazywała określoną sumę pieniędzy na rzecz placówki.

MIERNIKI:

Opracowanie planu strategicznej współpracy PLNG ze Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu.

CZAS TRWANIA:

Do końca pierwszego kwartału 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU: Polskie LNG i Fundacja Zawsze Bezpieczni zwróciła Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu z propozycją udziału w programie „Bezpieczne Miasto”, który jest połączeniem działań edukacyjnych z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach projektów „Bezpieczna szkoła” i „Bezpieczna plaża” oraz szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji służb medycznych i mundurowych w ramach akcji „Kompetentne służby”.

Drugi moduł „Kompetentne Służby” skierowany jest do pielęgniarek, ratowników medycznych ze Szpitala Miejskiego im. Jana Gaduły oraz strażaków ze świnoujskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Celem modułu jest podniesienie skuteczności wykonywania medycznych czynności ratunkowych poprzez nabycie umiejętności współpracy w zespole medycznym, naukę podstawowych oraz zaawansowanych czynności ratujących życie, zwiększenie skuteczności działań ratunkowych i podniesienie świadomości na temat zagrożeń, związanych z poszczególnymi etapami budowy jak również eksploatacji terminalu skroplonego LNG. W ramach tego segmentu przewidziana jest:

 • realizacja szkoleń dla personelu Szpitala w Świnoujściu. W ramach dwóch rodzajów profesjonalnych szkoleń (Basic Life Support Healthcare Provider oraz Advanced Cardiovascular Life Support) 60 osób otrzyma międzynarodowy certyfikat American Heart Association;
 • realizacja profesjonalnych kursów dla ratowników medycznych oraz strażaków z terenu Miasta Świnoujścia i okolic;
 • w ramach dwóch rodzajów szkoleń (seminaria dla ratowników medycznych oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz szkolenia dla strażaków OSP z zakresu pierwszej pomocy) zostanie przeszkolonych 200 osób.

Realizacja szkoleń dla personelu Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu zakończyła się w czerwcu 2014 roku. Więcej informacji o programie „Bezpieczne miasto”: http://lng.edu.pl/pl/Inwestycje/Program--Bezpieczne-Miasto http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201310/.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 21

Wsparcie przy realizacji kompleksowej polityki „Zdrowe Miasto”, która jest realizowana w Poznaniu.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Zgodnie z „Polityką zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Polskie LNG S.A.” priorytetem działalności Spółki jest wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju miasta Świnoujście, w tym szczególności Prawobrzeża i dzielnicy Warszów, dlatego wszelkie inicjatywy realizowane poza województwem zachodniopomorskim nie będą realizowane w najbliższej przyszłości. Jeżeli chodzi o wdrożenie kompleksowej polityki „Zdrowe Miasto” w Świnoujściu, to zgodnie z zasadami programu może tego dokonać Urząd Miasta. Polskie LNG może udzielić wsparcia tej inicjatywie w ramach Funduszu Polskie LNG planowanego do uruchomienia w połowie 2014 r.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 22

Sfinansowanie przez PLNG zakupu 4-5 paralizatorów elektrycznych typu TASER X26 wraz z kartridżami, które w przyszłości mogłyby być wykorzystywane przez policjantów Komendy Policji w Świnoujściu przy interwencjach w rejonie gazoportu.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

PLNG otrzymało już formalny, pisemny wniosek o sfinansowanie zakupu 5 paralizatorów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu. Pisemna odpowiedź w powyższej sprawie została już skierowana do KMP w Świnoujściu.

MIERNIKI:

Realizacja postulatu w formie darowizny rzeczowej na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

CZAS TRWANIA:

Do końca 2013 r.

REALIZACJA POSTULATU została zakończona. Umowa darowizny zrealizowana.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 23

Zasponsorowanie kompletu żagli dla jachtów pełnomorskich Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA” Oddział w Świnoujściu jako możliwość promowania i reklamy PLNG poprzez umieszczenie logo Spółki na żaglach i banerach jachtów Klubu. Jacht Klub wyraził gotowość współpracy poprzez ustalenie preferencyjnych warunków udziału pracowników PLNG w organizowanych przez Klub kursach, a także udziału w rejsach rekreacyjno-turystycznych na jachtach Klubu.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Polskie LNG zwróci się w tej sprawie do Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA” z prośbą o przesłanie formalnego wniosku. Postulat zostanie wzięty pod uwagę przy planowaniu wydatków w 2014 r. i w miarę możliwości zrealizowany.

MIERNIKI:

Podjęcie rozmów z Jacht Klubem Marynarki Wojennej „KOTWICA” w tej kwestii.

CZAS TRWANIA:

Do końca 2013 r.

REALIZACJA POSTULATU została zakończona. Umowa darowizny zrealizowana.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 24

Zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w pobliżu Terminala poprzez wsparcie organizacji stacjonarnych punktów ratownictwa obsługiwanych przez Ochotniczą Straż Pożarną, finansowanie/współfinansowanie sprzętu transportowego i ratowniczego oraz współpracę i wsparcie dla grup interwencyjnych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Polskie LNG nawiązało już strategiczną współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Świnoujściu w ramach akcji „Błękitna Energia”. Współpraca WOPR i PLNG będzie trwała do maja 2014 roku. Widząc duże zainteresowanie i pozytywny odbiór akcji „Błękitnej Szkoły Pierwszej Pomocy” wśród mieszkańców i turystów odwiedzających Świnoujście, Polskie LNG zamierza kontynuować współpracę z WOPR w latach 2014 i 2015.

MIERNIKI:

Kontynuacja działań w ramach akcji „Błękitna Energia”.

CZAS TRWANIA:

Lata 2014 i 2015

REALIZACJA POSTULATU: Działania w ramach akcji „Błękitna Energia” były realizowane do połowy 2014 roku oraz będą kontynuowane w ramach modułu ”Bezpieczna plaża” programu „Bezpieczne Miasto”. Polskie LNG i Fundacja Zawsze Bezpieczni zwróciła Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu z propozycją udziału w programie „Bezpieczne Miasto”, który jest połączeniem działań edukacyjnych z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach projektów „Bezpieczna szkoła” i „Bezpieczna plaża” oraz szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji służb medycznych i mundurowych w ramach akcji „Kompetentne służby”.

Akcja Błękitna Energia to strategiczny projekt Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i spółki Polskie LNG realizowany od 2013 roku.

Akcję zainaugurowano w dniach 20-21 lipca 2013 roku pierwszą edycją „Błękitnej Szkoły Pierwszej Pomocy” na kąpielisku Warszów, której celem było propagowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą. W ramach „Błękitnej Szkoły” odbyły się m.in. pokazy podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Widowiskowe były z pewnością manewry z udziałem Grupy Interwencyjnej Świnoujście oraz ratowników wodnych z kąpieliska Warszów, z udziałem służb terminalu LNG. W 2014 roku zrealizowano:

 • Pokazy możliwości Grupy Interwencyjnej WOPR w Świnoujściu- cykl pokazów ratownictwa wodnego odbywających się w ustalone weekendy na świnoujskiej plaży prowadzony przez ratowników i instruktorów WOPR wraz z profesjonalnym komentarzem. Celem pokazów było zwiększenie świadomości o zagrożeniach występujących w środowisku wodnym i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa  mieszkańców i turystów wypoczywających na plaży i korzystających z uroków morza. Pokazy były prezentacją umiejętności i możliwości udzielania pomocy osobom w różnych sytuacjach przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu ratowniczego takiego jak: skuter z platformą, samochód z napędem 4x4, łodzi ratowniczej typu RHIB, deski ratownicze, ortopedyczne, defibrylatory AED, fantomy do resuscytacji, pasy ratownicze, rzutki, boje SP.
 • Błękitna szkoła Pierwszej Pomocy – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy- promowanie bezpieczeństwa poprzez gry i zabawę dla każdego niezależnie od wieku. Szkolenia dotyczące wiedzy i umiejętności udzielania pomocy osobie tonącej, udzielania pierwszej pomocy (zadławienia, zatrzymania krążenia, defibrylacji), zdobywania wiedzy na temat celów i funkcjonowania Terminalu LNG. Zajęcia prowadzone były przez ratowników i instruktorów, każdy zespół uczestników odwiedzając poszczególne stacje wykonał zadania związane zarówno z bezpiecznym udzielaniem pomocy jak i wiedzą o bezpieczeństwie i funkcjonowaniu Terminalu LNG. W zajęciach wykorzystywane były: deski ortopedyczne, manekin, sprzęt pierwszej pomocy (AED trainer, fantomy dziecko, dorosły, niemowlę), pasy ratownicze, rzutki, boje SP, ulotki i materiały inf., tablice informacyjne.
 • Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim- zawody, organizowane przez WOPR mające profilaktyczny charakter, były sprawdzianem umiejętności, wytrzymałości, wszechstronności i sprawności dla startujących ratowników wodnych. Zawody rangi MP trwały dwa dni, zawodnicy rywalizowali ze sobą w 10 bardzo widowiskowych konkurencjach. Zawody miały charakter otwarty i gromadzą na starcie zawodników z Polski i zagranicy. Organizatorzy wspólnie z OSIR Wyspiarz Świnoujście i partnerami Polskim LNG, PZU i Polkomtel przygotowali oprawę godną tej rangi wydarzeniu. Zwycięzcy w kategorii indywidualnej i drużynowej otrzymali nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez partnerów i sponsorów. Terminaliada- dwudniowa impreza o charakterze sportowo-informacyjnym dla mieszkańców i turystów na świnoujskiej plaży towarzysząca zawodom Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. Turyści, niezależnie od wieku byli zachęcani do wzięcia udziału w zabawach sportowych których tematyka była związana z funkcjonowaniem Terminalu LNG.

Więcej informacji o programie „Bezpieczne miasto”: http://lng.edu.pl/pl/Inwestycje/Program--Bezpieczne-Miasto http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201310/.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 25

Wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej, szczególnie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Projekty dot. wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, szczególnie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, będą mogły być kierowane do Rady Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskie LNG, planowanego do uruchomienia najpóźniej do połowy 2014 r.

MIERNIKI:

Powołanie Funduszu PLNG.

CZAS TRWANIA:

Powołanie Funduszu PLNG – pierwsza połowa 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU: Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG został powołany w czerwcu 2014 roku. Więcej informacji na temat Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych znajduje się pod linkiem: http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/. W ramach pierwszego naboru wniosków OSP w Świnoujściu otrzymało darowiznę na realizację zakupu czujek czadu dla mieszkańców Warszowa.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 26

Finansowanie inwestycji w obrębie przystani żeglarskiej oraz jej utrzymania.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Polskie LNG S.A. finansuje obecnie potężną inwestycję budowy strefy rekreacyjnej przy Miejskim Domu Kultury na Warszowie, której szacowany koszt to około milion złotych. Ze względu na wysokość nakładów finansowych na realizację ww. projektu infrastrukturalnego PLNG nie dysponuje już środkami na wsparcie kolejnych inicjatyw o podobnej tematyce. Postulat zostanie rozważony (po przesłaniu formalnego wniosku) w ramach Funduszu Polskiego LNG, planowanego do uruchomienia w pierwszym półroczu 2014 r.

MIERNIKI:

Powołanie Funduszu PLNG.

CZAS TRWANIA:

Powołanie Funduszu PLNG – pierwsza połowa 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU: Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG został powołany w czerwcu 2014 roku. Więcej informacji na temat Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych znajduje się pod linkiem: http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 27

Utrzymanie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc społeczną. Udzielenie wsparcia dla ok. 80 ubogich dzieci, wsparcia dla Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i przedszkola, zapewnienie tym jednostkom nowej infrastruktury oraz pomocy dydaktyczno-wychowawczych.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Zaangażowanie PLNG w pomoc potrzebującym będzie jednym z obszarów rozstrzyganym w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskie LNG. Fundusz będzie dysponował budżetem celowym, przeznaczonym na wspieranie ważnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej Warszowa i Świnoujścia w ogóle. Rada Funduszu będzie się składać z 5 członków reprezentujących odpowiednio:

 • Władze Miasta Świnoujście,
 • Władze Dzielnicy Warszów,
 • Reprezentanta lokalnej instytucji zajmującej się pomocą potrzebującym,
 • Polskie LNG,
 • Osoby wybieranej spośród uczestników Dialogu Społecznego, niebędącej członkiem żadnego z 4 wymienionych powyżej podmiotów posiadających swoją reprezentację w Radzie.

Fundusz planowany jest do uruchomienia w połowie 2014 r.

MIERNIKI:

Powołanie Funduszu PLNG.

CZAS TRWANIA:

Powołanie Funduszu PLNG – pierwsza połowa 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU: Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG został powołany w czerwcu 2014 roku. Więcej informacji na temat Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych znajduje się pod linkiem: http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 28

Udział w dalszym ubogacaniu infrastruktury Domu Kultury, w tym w wyposażeniu muszli koncertowej w odpowiednie nagłośnienie.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Oczekiwanie jest już realizowane – budowa strefy rekreacyjnej przy Miejskim Domu Kultury na Warszowie uwzględnia wyposażenie muszli koncertowej w nagłośnienie. Postulat został zrealizowany.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 29

Opracowanie metodyki współpracy PLNG z miastem i Warszowem w oparciu o: listę tematów i oczekiwań oraz wskaźniki współpracy. Uruchomienie dwóch ścieżek konsultacyjnych – „spotkań ogólnych” i prac zespołów złożonych z radnych miejskich oraz przedstawicieli prezydenta.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Polskie LNG S.A. będzie współpracować z najważniejszymi interesariuszami Spółki, czyli  mieszkańcami Świnoujścia, a zwłaszcza mieszkańcami dzielnicy Warszów oraz  przedstawicielami władz miasta w ramach realizowanego procesu „Dialogu Społecznego”. Dzięki temu w sposób systemowy i kompleksowy podejdzie do oczekiwań wszystkich mieszkańców, którzy zaangażowali się ww. procedurę.

Równocześnie deklarujemy gotowość uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach, prowadzeniu dyskusji czy udziału jako partner merytoryczny w kluczowych dla życia mieszkańców Świnoujścia wydarzeniach zarówno organizowanych przez władze miasta Świnoujścia, jak i innych partnerów społecznych.

MIERNIKI:

 • Opracowany i przekazany mieszkańcom Świnoujścia raport z podjętych zobowiązań, podsumowujący obie rundy sesji dialogowych. Raport zostanie też umieszczony na stronie internetowej Spółki;
 • Druga edycja Dialogu Społecznego w 2015 r.

CZAS TRWANIA:

 • Publikacja raportu podsumowującego sesje dialogowe – do 30 listopada 2013 r.
 • Druga edycja dialogu społecznego Polskiego LNG w 2015 r.

REALIZACJA POSTULATU:

Raport z pierwszej edycji Dialogu społecznego dostępny jest pod linkiem: http://www.polskielng.pl/fileadmin/pliki/obrazki/Dialog_Spoleczny/RAPORT_DIALOG_SPOLECZNY.pdf

Druga edycja dialogu społecznego Polskiego LNG planowana jest do realizacji w 2015 r.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 30

Rozszerzenie nazewnictwa w kontekście projektu PLNG oraz działań towarzyszących i kompensacyjnych z Warszowa jako miejsca, w którym realizowana jest inwestycja na Prawobrzeże. Zmiana sposobu myślenia i nazywania lokalizacji z węższej na szerszą.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Jeżeli chodzi o lokalizację realizowanych działań, to oczywistym priorytetem spółki Polskie LNG jest działanie na rzecz społeczności lokalnej w najbliższym sąsiedztwie inwestycji rozumianym jako dzielnica Warszów i Prawobrzeże Świnoujścia. Zostało to też określone w regulacjach wewnętrznych Spółki. Drugim, nie mniej ważnym priorytetem, są projekty realizowane na rzecz rozwoju całego miasta Świnoujście oraz województwa zachodniopomorskiego. PLNG jest gotowe potwierdzić priorytetowe lokalizacje inicjatyw społecznych w statucie planowanego Funduszu Polskie LNG, jeżeli pomysł jego powstania spotka się z akceptacją kluczowych interesariuszy projektu.

MIERNIKI:

 • Rozszerzenie polityki CSR z działań w ramach dzielnicy Warszów na Prawobrzeże Świnoujścia i całe miasto.
 • Uwzględnienie priorytetowych lokalizacji inicjatyw społecznych w statucie planowanej Kapituły Społecznej PLNG.

CZAS TRWANIA:

Realizowane na bieżąco. Statut Kapituły Funduszu PLNG do połowy 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG został powołany w czerwcu 2014 roku. Więcej informacji na temat Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych znajduje się pod linkiem: http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 31

Zaangażowanie się PLNG we wspólne inicjatywy z Lokalną Grupą Rybacką „Zalew Szczeciński”, które pozwoliłyby na wspólne pozyskiwanie środków finansowych (zewnętrznych, unijnych) i ich wspólne wydawanie. Zobowiązanie PLNG za tym idące dotyczyłoby użytkowania obiektów powstałych dzięki takiemu dofinansowaniu przez okres minimum 5 lat

Zmiana treści postulatu: „3.1.13 Zaangażowanie się PLNG w realizację projektów z dużym dofinansowaniem z Unii Europejskiej (do 85%), które mogłyby służyć społeczności prawobrzeża. Takim działaniom doskonale służy Program Operacyjny „RYBY 2007-2013" realizowany na terenie Świnoujścia za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej ”Zalew Szczeciński" (możliwość realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej). PLNG jako bezpośredni beneficjent pomocy (dotacji) musiałby zapewnić co najmniej 5-letni okres tzw. trwałości projektu, przekazując po tym okresie wybudowany przez siebie obiekt na rzecz gminy lub wybranej przez siebie organizacji. Tego typu dotacje mogą zwielokrotnić zasięg i skuteczność prospołecznych działań PLNG na terenie prawobrzeża".

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Po szczegółowej analizie zapisów „Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013” PLNG stwierdziło istotne przeszkody dotyczące możliwości zaangażowania się w projekt dofinansowany z tego programu. Polskie LNG w chwili obecnej zgodnie ze Statutem Spółki nie prowadzi działalności związanej z rybactwem czy z rybołówstwem. Spółka nie rozważa także prowadzenia tego typu działalności w przyszłości. Polskie LNG S.A. finansuje obecnie potężną inwestycję budowy strefy rekreacyjnej przy Miejskim Domu Kultury na Warszowie, której szacowany koszt to około milion złotych. W związku z powyższym, uwzględniając zapisy Programu Operacyjnego Ryby 2007-2014, nie widzimy możliwości zaangażowania się w działania, które mogłyby być dofinansowane z tego Programu.

Jeśli chodzi o możliwość angażowania się we wspólne inicjatywy z Lokalną Grupą Rybacką „Zalew Szczeciński”, nie widzimy przeszkód do współpracy w przyszłości w ramach planowanego do uruchomienia w połowie 2014 roku Funduszu Polskie LNG. Jesteśmy otwarci na wszelkie wspólne inicjatyw wspierające rozwój społeczności lokalnej. Jednakże, zaangażowanie się Spółki w jakiekolwiek działania musi zostać poprzedzone analizą zgodności takiego działania ze zobowiązaniami, jakie ciążą na spółce w związku z już pozyskanymi dofinansowaniami projektu budowy Terminala ze środków unijnych, jak i zobowiązań nakładanych na Spółkę przez instytucje współfinansujące projekt. Ewentualne zaangażowanie musi zostać także przeanalizowane pod kątem zgodności ze strategią Spółki oraz posiadanymi zasobami.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 32

Zacieśnienie współpracy PLNG z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez umożliwienie składania zamówień lokalnym przedsiębiorcom z tzw. „wolnej stopy”.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Polskie LNG S.A. od momentu rozpoczęcia inwestycji budowy terminalu LNG w Świnoujściu dokonuje zakupów i prowadzi w związku z tym różnego rodzaju procedury zakupowe. Zamówienia te od samego początku działalności firmy kierowane są między innymi do dostawców z rynku lokalnego, tj. z województwa zachodniopomorskiego.

Należy pamiętać jednak, że zakupy dokonywane lokalnie realizuje się zarówno w zależności od dostępności danych dóbr na rynku lokalnym, ale także w ramach możliwości wyznaczonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i procedury wewnętrzne Spółki. Polskie LNG bowiem obowiązane jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, która ściśle określa możliwości stosowania różnych trybów udzielania zamówień, w tym także trybu z wolnej ręki. Polskie LNG pozyskuje również środki unijne w ramach POiIŚ, a ich wydatkowanie odbywa się w sposób określony przez ten program UE. Procedury wewnętrzne PLNG dotyczące zakupów oparte są z powyższych względów na wskazanej ustawie i przepisach UE. Są to okoliczności niepozwalające na swobodne korzystanie z trybu z wolnej ręki, aczkolwiek w ramach istniejących możliwości Polskie LNG realizuje i będzie realizować zamówienia, korzystając z wykonawców z lokalnego rynku.

MIERNIKI:

Publikacja na stronie www. Spółki w zakładce Przetargi informacji o aktualnie prowadzonych przez Spółkę przetargach.

CZAS TRWANIA:

Działanie ciągłe.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 33

Zwrócenie uwagi na składane przez PLNG obietnice i zobowiązania w najbliższym okresie, ze względu na wcześniej niespełniane obietnice i decyzje niezgodne z deklaracjami.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Realizowany przez PLNG projekt „Dialogu społecznego” jest nowym otwarciem w dotychczasowych relacjach Spółki ze społecznością lokalną. Dialog ma na celu pełną identyfikację potrzeb kluczowych dla projektu interesariuszy i partnerów, nawiązanie z nimi otwartej, proaktywnej i usystematyzowanej komunikacji na zasadach partnerskich, zbudowanie konsensusu wokół działań Spółki oraz wypracowanie w drodze sesji dialogowych wspólnych rozwiązań.

Podczas drugiej sesji dialogowej zostanie przedstawione stanowisko Spółki dot. wszystkich zgłoszonych postulatów. Deklaracje Spółki zostaną podsumowane w formie raportu z obu sesji i przekazane (w formie pisemnej pocztą tradycyjną) do wszystkich uczestników sesji w celu zaopiniowania i potwierdzenia zgodności zapisów. Raport końcowy z Dialogu Społecznego wraz z wynikami niezależnego audytu całego procesu zostanie upubliczniony na stronie internetowej Spółki.

Upublicznienie raportu umożliwi najważniejszym interesariuszom Spółki bieżącą weryfikację, czy PLNG wywiązuje się z podjętych zobowiązań.

MIERNIKI:

Opracowany i przekazany mieszkańcom Świnoujścia raport z podjętych zobowiązań, podsumowujący obie rundy sesji dialogowych. Raport zostanie też umieszczony na stronie internetowej Spółki

CZAS TRWANIA:

Publikacja raportu podsumowującego sesje dialogowe.

REALIZACJA POSTULATU:

Raport z pierwszej edycji Dialogu społecznego dostępny jest pod linkiem: http://www.polskielng.pl/fileadmin/pliki/obrazki/Dialog_Spoleczny/RAPORT_DIALOG_SPOLECZNY.pdf 

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 34

Zbadanie możliwości wykorzystania paliwa LNG do napędu promów miejskich oraz innych promów bałtyckich i zagospodarowanie (w przyszłości) nadwyżki gazu do zasilania promów miejskich w Świnoujściu.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Aby odpowiedzieć na pytanie, czy w przyszłości promy miejskie w Świnoujściu lub inne promy bałtyckie będą napędzane LNG, trzeba wziąć pod uwagę dwie kwestie:

 • Polskie LNG jako realizator inwestycji w terminal nie będzie właścicielem LNG w zbiornikach ani gazu ziemnego po regazyfikacji. Zatem właściwym adresatem tego pytania powinno być PGNiG i/lub inni przyszli klienci terminalu.
 • Konieczność przystosowania promów miejskich lub bałtyckich do odbioru skroplonego gazu ziemnego z cystern samochodowych lub bunkrowania z platformy umieszczonej na falochronie.

Aktualnie na świecie eksploatowanych jest już około 40 statków zasilanych LNG. Są to przede wszystkim nieduże jednostki takie jak: przybrzeżne promy typu roro, jednostki offshore, jednostki patrolowe, holowniki. Wszystkie operują głównie w rejonie wybrzeży Norwegii.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 35

Opracowanie lub zlecenie przez PLNG raportu, który zawierałby prognozy wpływu dalszych postępów inwestycji i jej ukończenia na rozwój turystyki. Uwzględnienie wpływu inwestycji na ceny mieszkań i ewentualne ograniczenie rozwoju turystycznego i społeczno-gospodarczego Warszowa. W przypadku przewidywanego negatywnego wpływu – oczekiwanie działań kompensujących.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG:

Polskie LNG zleciło opracowanie raportu dot. wpływu społeczno-gospodarczego terminalu LNG w Świnoujściu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Polskę i woj. zachodniopomorskie, w tym na rozwój turystyki. W raporcie przedstawione zostały następstwa dla mieszkańców i turystów wynikające z modernizacji infrastruktury dostępu do atrakcji turystycznych Świnoujścia oraz rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej w mieście. Raport opracowano w oparciu o publicznie dostępne informacje, ankiety skierowane do podmiotów prowadzących inwestycję oraz wiedzę ekspercką konsultantów. Fragment analizy dot. wpływu terminalu na rozwój turystyczny Świnoujścia może zostać opublikowany na stronie internetowej Spółki.

MIERNIKI:

Opublikowanie fragmentu raportu „Wpływ terminalu LNG na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce i w województwie zachodniopomorskim” w zakresie wpływu inwestycji na rozwój turystyki na stronie internetowej Spółki.

CZAS TRWANIA:

Do końca 2013 r.

REALIZACJA POSTULATU:

Raport dostępny jest pod linkiem: http://lng.edu.pl/pl/Baza-wiedzy/Raport-EY

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 36

Uwzględnienie w procesie inwestycji zagrożeń ze strony NordStream i planowanego gazociągu Polska-Norwegia i wpływu działań Spółki na te projekty.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Polskie LNG na bieżąco monitoruje wszelkie okoliczności zewnętrzne, które mogą stanowić zagrożenie dla budowy pierwszego terminalu LNG w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy podkreślić, że Gazociąg Nord Stream nie stanowi w obecnej formie żadnego zagrożenia dla budowy terminalu, jak również nie ogranicza drogi żeglugowej dla mających wpływać do Świnoujścia metanowców.

Zanurzenie największego metanowca typu Q-Flex, jaki będzie mógł przypływać do terminalu LNG, wynosi 13,5 metra. Gazociąg Nord Stream w najpłytszym miejscu położony jest na głębokości ponad 15 m, co zapewni statkom bezpieczeństwo żeglugi. Jedynie na torze wodnym przy stanowiskach rozładunkowych będzie wskazane pogłębianie dna ze względu na jego duże zamulenie. Spółka przeprowadzi taką operację przed pierwszym przybyciem metanowca z LNG i w razie potrzeby również w przyszłości.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 37

Zaangażowanie pracowników PLNG w sport (wyrażona gotowość ze strony Zespołu Szkół Ogólnokształcących udostępnienia sal treningowych).

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Polskie LNG zapewnia pracownikom biur w Warszawie i Świnoujściu zniżki na wynajem i korzystanie z obiektów sportowych w ramach programu Benefit. Pracownicy z własnej inicjatywy uczęszczają po pracy na zajęcia sportowe w wybranych przez siebie obiektach sportowych. Dodatkowo Spółka Polskie LNG wynajmuje dla pracowników w ramach pakietów pracowniczych korty tenisowe w centrum Świnoujścia. Ofertę wynajmu sal treningowych lub fitness w Zespole Szkół Ogólnokształcących prosimy o przesłanie na adres sekretariatu biura PLNG w Świnoujściu, skąd zostanie przekierowana do pracowników. W kwestii wsparcia finansowego zakupu wyposażenia sali fitness w Zespole Szkół Ogólnokształcących postulat ten zostanie rozważony (po przesłaniu formalnego wniosku) w ramach Funduszu Polskie LNG, planowanego do uruchomienia w pierwszym półroczu 2014 r.

MIERNIKI:

Powołanie Funduszu PLNG.

CZAS TRWANIA:

Powołanie Funduszu PLNG – pierwsza połowa 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG został powołany w czerwcu 2014 roku. Więcej informacji na temat Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych znajduje się pod linkiem: http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/.

***

POLITYKA LOKALNA – OCZEKIWANIE 38

Wsparcie działań promocyjnych Świnoujścia.

ODPOWIEDŹ POLSKIEGO LNG: Spółka Polskie LNG z chęcią wspiera ciekawe inicjatywy, które wpisują się w szeroko rozumianą promocję miasta. W ramach regulacji wewnętrznych spółka wdrożyła „Politykę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Polskie LNG S.A.”, której jednym z głównych celów jest: wspieranie rozwoju miasta Świnoujście i jego społeczności lokalnych. Dowodem na realizację powyższego celu jest zaangażowanie Spółki w kolejne edycje najważniejszych inicjatyw lokalnych Świnoujścia. W przyszłości Polskie LNG planuje włączyć społeczność lokalną w proces podejmowania decyzji dot. zaangażowania społecznego Spółki poprzez powołanie „Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskie LNG”.

MIERNIKI:

 • Kontynuacja dotychczasowego wsparcia najważniejszych inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju Świnoujścia i jego mieszkańców zgodnie z „Polityką zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Polskie LNG S.A.”.
 • Powołanie Funduszu PLNG.

CZAS TRWANIA:

 • Kontynuacja wsparcia lokalnych inicjatyw społecznych do końca trwania inwestycji.
 • Powołanie Funduszu PLNG – pierwsza połowa 2014 r.

REALIZACJA POSTULATU: Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG został powołany w czerwcu 2014 roku. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 30 września 2014 roku. Więcej informacji na temat Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych znajduje się pod linkiem: http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/

Spółka, funkcjonując w sposób odpowiedzialny społecznie, koncentruje się na kluczowych obszarach związanych z życiem mieszkańców miasta i od wielu miesięcy realizuje wiele lokalnych i regionalnych projektów. Polskie LNG kładzie nacisk na:

 • edukację – jest wyłącznym partnerem Laboratorium Fizyki w Centrum Nauki Kopernik, sponsoruje i jest parterem cyklu warsztatów edukacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także wspiera konkursy wiedzy organizowane w Świnoujściu m.in. konkurs matematyczny czy ogólnopolskie dyktando j. polskiego;
 • sport - sponsoruje szkółkę nauki kite surfingu „Kite Fort” w Świnoujściu; amatorskie kluby sportowe Uczniowski Klub Sportowy Prawobrzeże oraz Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Maraton Świnoujście. Ponadto PLNG było sponsorem tytularnym Mistrzostw Europy Match Racingu w Świnoujściu w lipcu 2014 roku.
 • bezpieczeństwo- wspiera działania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, a także odwiedzających Wybrzeże gości, czego wyrazem są dotacje na rzecz Straży Pożarnej, a także program „Bezpieczne Miasto” w ramach strategicznej współpracy z WOPR i Fundacji „Zawsze Bezpieczni”, której celem jest edukacja nt. zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowań na wodzie oraz bezpieczeństwa terminalu LNG;
 • ekologia- dba o ekologię i środowisko naturalne - terminal LNG to modelowy przykład harmonijnego współistnienia wielkiej inwestycji z obszarem Natura 2000, spółka wspiera też konkurs fotograficzny w woj. zachodniopomorskim „4 pory roku z Naturą 2000”;
 • kultura i sztuka- troszczy się o kulturę i sztukę, budując np. w sąsiadującej z terminalem świnoujskiej dzielnicy Warszów strefę rekreacyjną za milion złotych, wspierając finansowo renowację zabytkowej armaty PAW600 dla Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. PLNG jest również uczestnikiem wszystkich najważniejszych wydarzeń w Świnoujściu i woj. zachodniopomorskim m.in.: Karuzeli Cooltury, Sail Świnoujście, Międzynarodowego Dnia Latarń Morskich, Dni Twierdzy na Wyspach;
 • pomaga potrzebującym, m.in. poprzez wsparcie finansowe dla Szpitala Miejskiego w Świnoujściu.

Obowiązki Polskiego LNG wobec lokalnej społeczności wynikają przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności za harmonijny rozwój i współistnienie trzech kluczowych elementów powiązanych z inwestycją: gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Działania spółki wpisują się w globalny trend, jakim jest zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), realizowana przez duże i innowacyjne przedsiębiorstwa.

Idąc tym śladem spółka opracowała własną Politykę CSR , której podstawą są bliskie relacje z otoczeniem, a także wspieranie inicjatyw lokalnych. Zatem realizując swoje cele biznesowe, spółka konsekwentnie uwzględnia interes społeczny, lokalne potrzeby ekonomiczne, a także środowiskowe. Dzięki CSR, terminal LNG staje się dla mieszkańców Świnoujścia, szczególnie Prawobrzeża, nie tylko inwestycją o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, ale przede wszystkim okazją do rozwoju miasta, społeczności Świnoujścia oraz województwa zachodniopomorskiego.

Wszystkich zainteresowanych projektem budowy terminalu LNG w Świnoujściu zapraszamy do przesyłania pytań na adres e-mail: pytaniaterminal@polskielng.pl do Oficera Łącznikowego.

Oficer Łącznikowy:

Aleksandra Jampolska

ul. Mszczonowska 4 (budynek C)

02-337 Warszawa

tel: +48 22 590 84 17

tel. kom: +48 668 339 537

Drukuj do pliku