Start > O firmie > Odpowiedzialna firma > Dialog Społeczny

Dialog Społeczny


 

ROZMOWA KLUCZEM DO DOBROSĄSIEDZKICH RELACJI 

Budowa w Świnoujściu terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest jedną z największych prowadzonych obecnie w Polsce inwestycji infrastrukturalnych. Jej rozmiar, charakter i złożoność powodują, że wpływa ona na życie mieszkańców Świnoujścia, a w szczególności dzielnicy Warszów, w której jest zlokalizowana. W naturalny sposób rodzi to rozmaite oczekiwania społeczności lokalnej wobec inwestora.

Odpowiedzialna za inwestycję spółka Polskie LNG jest tego w pełni świadoma. Dlatego podjęła decyzję, by współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami prowadzić w sposób odpowiedzialny, rzetelny i usystematyzowany. Tym samym zdecydowała się na przyjęcie modelu współpracy, w którym inwestor najpierw poznaje oczekiwania interesariuszy, na wszystkie odpowiada i dopiero na tej podstawie podejmuje (w ścisłej współpracy z poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w procesie) decyzje w zakresie ewentualnego zaangażowania i wsparcia. Taki model współpracy nazywamy jest Dialogiem Społecznym.

„Dialog Społeczny Polskiego LNG S.A.” pozwoli Spółce na budowę trwałych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w szczególności ze społecznością lokalną, a także na zidentyfikowanie i wdrożenie odpowiednich programów angażowania kluczowych interesariuszy.

Realizacja projektu została podzielona na pięć etapów:

Etap 1    zakończony w 2012 roku, obejmował wykonany przez wyspecjalizowaną firmę doradczą audyt prowadzonej przez Spółkę komunikacji. Na tym etapie odbyła się również identyfikacja interesariuszy Spółki oraz określenie stopnia ich zaangażowania w relacje ze Spółką (tzw. mapowanie interesariuszy).

Etap 2    to zaangażowanie kluczowych interesariuszy w dialog społeczny, co wyraziło się zwłaszcza w formie przeprowadzonej w marcu 2013 roku pierwszej sesji dialogowej. Interesariusze mogli podczas niej zgłosić wszelkie oczekiwania wobec Spółki.

Etap 3    polegał na przeanalizowaniu zgłoszonych przez interesariuszy oczekiwań wobec Spółki.

Etap 4    to przygotowanie odpowiedzi na zgłoszone oczekiwania oraz opracowanie planu przyszłych działań.

Etap 5    komunikacja odpowiedzi Spółki podczas drugiej sesji dialogowej we wrześniu 2013 roku oraz prezentacja planu działań przyszłych – w tym zwłaszcza utworzenia Funduszu Inicjatyw Lokalnych Polskie LNG zarządzanego przez wyłonioną przez interesariuszy Radę; podsumowanie i ocena przebiegu projektu.

Cel: Dialog społeczny umożliwi PLNG działanie w sposób przejrzysty, podejmowanie decyzji lepiej dostosowanych do zmieniających się oczekiwań społecznych, a społeczności lokalnej  pozwoli na  lepsze zrozumienie intencji Spółki oraz procesu budowy terminalu LNG.

Realizacja projektu przyniesie obopólne korzyści zarówno dla Spółki, jak jej otoczenia społecznego.

Korzyści dla Spółki:

· pełna identyfikacja kluczowych dla projektu interesariuszy oraz nawiązanie z nimi otwartej, proaktywnej komunikacji na zasadach partnerskich;

· zbudowanie konsensusu wokół działań Spółki, wprowadzenie współodpowiedzialności społeczności lokalnej za wypracowane w drodze sesji dialogowych wspólnych rozwiązań;

· zbudowanie pozycji PLNG S.A. jako ważnego dla Świnoujścia partnera i uczestnika życia lokalnego;

· możliwość doskonalenia strategii rozwoju firmy, z uwzględnieniem wartości etycznych;

· podejmowanie realnych zobowiązań w odpowiedzi na wspólne oczekiwania lokalnej społeczności;

· stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na szacunku dla pracowników i lokalnej społeczności.

Korzyści dla partnerów  społecznych:

· ciągła, ujęta w konkretne ramy interakcja z ważnym przedsiębiorstwem działającym
w lokalnej społeczności;

· realny wpływ na sposób działania Polskiego LNG;

· równy dostęp do informacji, w tym zobowiązań podejmowanych przez Polskie LNG;

· możliwość monitorowania stopnia realizacji zobowiązań podjętych przez Polskie LNG.

 

Dialog Społeczny to zasadnicza zmiana filozofii komunikacji Spółki z interesariuszami, w której decyzje o działaniach podejmowane są po uwzględnieniu oczekiwań partnerów społecznych wobec firmy.

 

Proces „Dialogu Społecznego Polskiego LNG” został zrealizowany w oparciu o międzynarodowy „Standard AA1000 Zaangażowanie interesariuszy” (ang. Accountability Stakeholder Engagement Standard), który w formie konkretnych wytycznych wskazuje, w jaki sposób angażować kluczowych partnerów w rozwój inwestycji. Zarówno Standard AA1000, jak i prowadzone według niego projekty dialogu społecznego są rozwiązaniami powszechnie stosowanymi na całym świecie jako elementy strategicznego zarządzania projektami infrastrukturalnymi zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy raport z przebiegu całego procesu:

Raport z Dialogu Społecznego Polskiego LNG

Załącznik nr 1- Zasady sesji dialogowych

Załącznik nr 2- Wykaz zagregowanych zobowiązań Polskiego LNG

 

 

Wszystkich zainteresowanych projektem budowy terminalu LNG w Świnoujściu zapraszamy do przesyłania pytań na adres e-mail: pytaniaterminal@polskielng.pl do Oficera Łącznikowego. 

Oficer Łącznikowy:

Aleksandra Jampolska

ul. Mszczonowska 4 (budynek C)

02-337 Warszawa

tel: +48 22 590 84 17

tel.kom: +48 668 339 537 

Drukuj do pliku