Start > O firmie > Informacje korporacyjne > Open Season

Open Season


Zakończenie procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2009 / Procedure for Offering an LNG Terminal 2009 completed

Polskie LNG informuje o zakończeniu prowadzonej od czerwca 2009 procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2009. Na podstawie złożenia przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) wiążącego zamówienia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu procedury udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2009, w dniu 18 marca br. została podmisana umowa pomiędzy Polskim LNG SA i PGNiG. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług regazyfikacji oraz usług dodatkowych.

W wyniku procedury przydzielona została moc 370 000 Nm3/h z oferowanych 570 Nm3/h.

____________________________

Polskie LNG wish to inform that Procedure for Offering an LNG Terminal in Świnoujście on the Open Season Basis has been completed. According to the Bylaws of the 2009 Procedure for Offering an LNG Terminal in Świnoujście on the Open Season Basis a non-binding order was confirmed by Polish Oil and Gas Company (PGNiG) . Therefore the Regasification Agreement between PGNiG and Polskie LNG was signed on March 18th.

As a result of this Procedure 370 000 (of available 570 000 ) normal cubic meters per hour were alocated.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU 2009

Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe Regulaminu procedury udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2009r., uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym zmianom:
- W pkt. 1.4  - tabela datę 31 stycznia 2010 r. zastępuje się: „12 lutego 2010 godz. 11.00”.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU 2009

Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe Regulaminu procedury udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2009r. (dalej „Regulamin”), uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym zmianom:

1. W pkt. 1.4  - tabela datę 31 stycznia 2010 r. zastępuje się: „5 lutego 2010 godz. 11.00”.

2. Zmianie ulega wzór formularza dotyczącego zgłoszenia w II Fazie – zamówienia (oferta zawarcia umowy regazyfikacji), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Komunikatu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINLU LNG W ŚWINOUJŚCIU 2009

Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe, Regulaminu procedury udostępnienia terminalu LNG w Świnoujściu 2009r.(dalej „Regulamin”), uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym zmianom:

1. Postanowienia pkt. 1.4  - tabela, Faza II otrzymuje brzmienie:

 

 

2. Postanowienia pkt. 4.2.1 – usuwa się zdanie w brzmieniu:

„Do wiążącego zamówienia należy załączyć gwarancję bankową, o której mowa w pkt. 4.2.2.”

 

3. Postanowienia pkt. 4.2.2 – po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie
   w brzmieniu: 

„Uczestnik procedury Udostępnienia Terminalu 2009, który na mocy przepisów szczególnych, w szczególności ustawy Prawno zamówień publicznych, ma prawo żądać od PLNG zabezpieczenia należytego wykonania umowy regazyfikacji, którego wartość jest równa lub przewyższa kwotę gwarancji bankowej wymaganej zgodnie z postanowieniami art. 4.2.2., nie ma obowiązku przedkładania gwarancji bankowej w ramach II Fazy procedury Udostępnienia Terminalu 2009.”

 

 4. Postanowienia pkt. 4.2.3 zdanie 1-5 – otrzymują brzmienie;

„Oferty wraz z załącznikami należy doręczyć PLNG na adres korespondencyjny Spółki, wskazany w pkt. 8 niniejszego Regulamin procedury Udostępnienia Terminalu 2009 w terminie do dnia  28 stycznia 2010r. do godziny 17.00. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę w procedurze Udostępnienia Terminalu 2009.

Do godz. 17.00 dnia 28 stycznia 2010 r. Uczestnik może złożyć nową Ofertę. Nowa Oferta  zastępuje całe poprzednie zamówienie Uczestnika, a wszystkie informacje zawarte w poprzednim wiążącym zamówieniu zostaną pominięte. Zatem nowa Oferta powinna być w pełni wypełniona.

 

5.  Postanowienia pkt. 4.7 –zdanie 13 otrzymuje brzmienie:

 „Umowy będą zasadniczo zgodne z treścią wzoru opublikowanego przez PLNG po ogłoszeniu    wyników I Fazy procedury Udostępnienia Terminalu 2009 oraz obowiązującymi w dniu zawarcia umowy Instrukcją oraz przepisami prawa.”

 

6. Zmianie ulega wzór formularza dotyczącego zgłoszenia w II Fazie – zamówienia (oferta zawarcia umowy regazyfikacji), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Komunikatu.

 

Do pobrania:

1. Zamówienie link do pobrania

2. Załącznik nr 1 do oferty link do pobrania

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU PROCEDURY UDOSTĘPNIENIA TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU 2009

Na podstawie punktu 7 – Postanowienia końcowe, Regulaminu procedury udostępnienia terminalu LNG w Świnoujściu 2009r.(dalej „Regulamin”), uprzejmie informujemy, iż treść Regulaminu ulega następującym zmianom

1. Postanowienia pkt. 1.4  - tabela, Faza II otrzymuje brzmienie:

2. Postanowienia pkt. 4.2.3 zdanie 1-5 – otrzymują brzmienie;

„Oferty wraz z załącznikami należy doręczyć PLNG na adres korespondencyjny Spółki, wskazany w pkt. 8 niniejszego Regulamin procedury Udostępnienia Terminalu 2009 w terminie do dnia  27 stycznia 2010r. do godziny 17.00. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę w procedurze Udostępnienia Terminalu 2009.
Do godz. 17.00 dnia 27 stycznia 2010 r. Uczestnik może złożyć nową Ofertę. Nowa Oferta  zastępuje całe poprzednie zamówienie Uczestnika, a wszystkie informacje zawarte w poprzednim wiążącym zamówieniu zostaną pominięte. Zatem nowa Oferta powinna być w pełni wypełniona.”

3. Postanowienia pkt. 4.2.3 zdanie 7 – otrzymuje brzmienie;

Jeżeli formularz będzie zawierał braki lub błędy, w szczególności, gdy nie zostaną wskazane wszystkie niezbędne informacje lub też nie zostanie załączona gwarancja bankowa, PLNG wezwie dany podmiot do uzupełnienia braków, w terminie 1 dnia od dnia otrzymania wezwania.

Komunikat do pobrania
 

Zakończenie drugiej fazy Procedury Udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu

Zgodnie z Regulaminem Procedury Udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu 2009, PLNG przedstawia indykatywne stawki opłat z tytułu korzystania z usług regazyfikacji i usług dodatkowych, które będą świadczone przy wykorzystaniu instalacji terminalu.

PLNG zastrzega, że koszty przyjęte do kalkulacji łącznych stawek indykatywnych mogą różnić się od ostatecznych kosztów eksploatacji terminalu z uwagi na różnice w ostatecznym koszcie inwestycji oraz w kosztach eksploatacyjnych zależnych od przyjętych rozwiązaniach technologicznych przez wykonawcę Terminalu. Podane łączne indykatywne stawki służą jedynie do celów orientacyjnych. Podane stawki zostały obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2008 r., Nr 28, poz.165) oraz zasadami przedstawionymi w Regulaminie procedury, w szczególności metodologią przedstawioną w załączniku nr 7 do Umowy regazyfikacji. Informacje uwzględnione przy kalkulacji łącznych stawek są zgodne ze stanem faktycznym i odpowiadają najlepszej wiedzy PLNG na datę ich sporządzenia co do obecnej sytuacji i możliwości rozwoju spółki. Główny dokument źródłowy stanowi dokumentacja przygotowana przez Generalnego Projektanta projektu FEED firmę SNC Lavalin. W kalkulacji uwzględniono również informacje ogólnie dostępne w uznanych źródłach informacji finansowych oraz wiedzy eksperckiej doradców finansowych. PLNG zastrzega, że podane łączne stawki mogą i prawdopodobnie będą różnić się od rzeczywistych stawek taryfowych skalkulowanych po realizacji inwestycji. Stawki orientacyjne zostały przedstawione w ujęciu nominalnym, tj. uwzględniającym zmienności czynników wpływających na ich poziom.

Wyniki kalkulacji dla modelu zakontraktowania 60% oraz 80% zdolności Terminalu (do pobrania)

Zakończenie pierwszej fazy Procedury Udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu

W związku z zakończeniem fazy pierwszej Procedury Udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu 2009 Polskie LNG informuje, że:


• przyjęło Instrukcję terminalu,


• dokonało wstępnej alokacji zdolności instalacji terminalu, zgodnie z niewiążącymi zamówieniami, złożonymi w ramach procedury,


• pozostało 200 tys. Nm3/h nieprzydzielonych zdolności instalacji terminalu.

Open Season

W związku z planami budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Polskie LNG sp. z o.o. informuje, że 23 czerwca 2009 r. rozpoczęło procedurę udostępnienia terminalu LNG w Świnoujściu 2009.

Celem procedury udostępnienia terminalu LNG w Świnoujściu jest ustalenie zapotrzebowania rynku na usługi podstawowe w zakresie usług regazyfikacji oraz usług dodatkowych, a także zapewnienie dostępu do nowobudowanej infrastruktury na równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku gazu.

Zgodnie, z harmonogramem Procedury ogłoszonym w Regulaminie procedury udostępnienia terminalu LNG w Świnoujściu 2009. Polskie LNG wszczyna 1 października 2009 r, publiczne konsultacje dokumentów:
1. Projekt Instrukcji Terminalu
2. Projekt wzoru umowy o świadczenie usługi regazyfikacji wraz z projektem gwarancji.

Wszelkie pytania i uwagi do załączonych dokumentów należy kierować do 15 października 2009 r. na adres e-mail: katarzyna.cieslak@polskielng.pl oraz maria.mordwa@polskielng.pl lub na adres warszawskiego biura spółki.

Po zakończeniu publicznych konsultacji, PLNG opublikuje ostateczną treść Instrukcji oraz wzór umowy o świadczenie usług regazyfikacji.

Pobierz Procedurę udostępniania Terminalu LNG w Świnoujściu 2009

Pobierz Formularz ankiety

Pobierz Umowę o poufności

Pobierz Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Terminalu 

Pobierz Projekt Umowy Regazyfikacyjnej

Pobierz Projekt Gwarancji

Pobierz Instrukcja Terminalu

Pobierz Wzór Umowy Regazyfikacyjnej Załącznik 3 Załącznik 7 Załącznik 8

Pobierz Wzór gwarancji dla procedury Open Season

Pobierz Oferty zawarcia umowy regazyfikacyjnej

Pobierz Ramowy harmonogram zawinięć

Pobierz Wiążące zamówienie w ramach procedury Open Season

Drukuj do pliku